Αρχική Ναυτιλιακά νέα ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Πάτρας

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Πάτρας

Σύμβασης εργασίας, Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας που εδρεύει στην Πάτρα, ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Α) Πτυχίο Μηχανοδηγού Β’ Τάξεως τουλάχιστον.
Β) Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ.

Από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, θα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας θα είναι εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά ειδικότητα, υποψήφιοι.
Οι υποψήφιοι για έκτακτοι Μηχανοδηγοί Πλοηγίδας πρέπει να έχουν ηλικία όχι μεγαλύτερη των 45 ετών. Για την σωματική και πνευματική ικανότητα τους απαιτείται να προσκομίσουν κάρτα υγείας εν ισχύ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-Αίτηση
-Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου
-Πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό.
-Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑΝΠ ή φωτοαντίγραφο Ν.Φ. όπου θα προκύπτει η θαλάσσια υπηρεσία.
– Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 της ανακοίνωσης.
– Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
-Κάρτα υγείας εν ισχύ (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ).
-Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here