Αρχική Δημοφιλή Άρθρα ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Βόλου

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Βόλου

Πρόσληψη ενός έκτακτου Πλοηγού για την πλοήγηση πλοίων στους λιμένες δικαιοδοσίας Πλοηγικού Σταθμού Βόλου και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των λιμένων Στυλίδας και Αχλαδίου, για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών με σκοπό την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ) .

Επίσης την πρόσληψη ενός έκτακτου κυβερνήτη πλοηγίδας για το πλωτό μέσο Π.Υ 61 Π.Σ. ΒΟΛΟΥ του λιμένα Βόλου (Βόλος/Κεντρικός Λιμένας) για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών με σκοπό την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ).

Δικαίωμα συμμετοχής για την επιλογή έχουν οι εν ενεργεία ναυτικοί ή συνταξιούχοι ΝΑΤ που συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

ΠΛΟΗΓΟΣ
α) Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου E.N.
β) Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) .
γ) Οι αλλοδαποί να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα .
δ) Να είναι υγιείς και σωματικά ικανοί για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης του πλοηγού .
ε) Να μην συντρέχουν σε αυτούς κωλύματα διορισμού που
προβλέπονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και
να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται
από τα άρθρα 277 – 278 Π.Κ και αδικήματα του Τελωνειακού
Κώδικα .
στ) Να μην διώκονται ως φυγόποινoι ή φυγόδικοι.
ζ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρησή τους .
η) Να είναι γνώστες της περιοχής των λιμένων δικαιοδοσίας Π.Σ Βόλου(Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας), των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών
θ) Οι άντρες να είναι στρατολογικά εντάξει.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΛΟΗΓΙΔΑΣ
α) Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Κυβερνήτη ή Ναυκλήρου.
β) Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
γ) Οι αλλοδαποί να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα..
δ) Να μην συντρέχουν σ’ αυτούς κωλύματα διορισμού που
προβλέπονται στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και
να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται
από τα άρθρα 277 – 278 Π.Κ και αδικήματα του Τελωνειακού
Κώδικα.
ε) Να είναι υγιείς και σωματικά ικανοί για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης του κυβερνήτη πλοηγίδος.
στ) Να μην διώκονται ως φυγόποινoι ή φυγόδικοι.
ζ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρησή τους .
θ) Οι άντρες να είναι στρατολογικά εντάξει.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών και αιτήσεων θα πραγματοποιείται στο γραφείο Πλοηγικού Σταθμού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου – 1ος όροφος Γρ. Ναυτολογίας) καθημερινά εργάσιμες μέρες και ώρες από 13-03-2017 έως και 23-03-2017. Κατάθεση ελλιπών δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμη κατάθεση , συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here