Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Ναυτολόγηση και Εύρεση Εργασίας Παρουσίαση και Aνάλυση της ΔΣ MLC 2006 (Καν....

Ναυτολόγηση και Εύρεση Εργασίας Παρουσίαση και Aνάλυση της ΔΣ MLC 2006 (Καν. 1.4)

Ναυτολόγηση

Ναυτολόγηση Σε συνέχεια χθεσινού μας άρθρου (Κανονισμοί 1.1-1.3, Ελάχιστο Όριο Ηλικίας, Ιατρικό πιστοποιητικό, Εκπαίδευση και Προσόντα) σχετικά με τον πρώτο κανονισμό της ΔΣ MLC 2006 συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος με την ανάλυση του κανονισμού ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας (Καν. 1.4).

Ναυτολόγηση Σκοπός

 του κανονισμού αυτού είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ναυτικοί έχουν πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό και ορθώς ρυθμισμένο σύστημα ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών.

Όλοι οι ναυτικοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό, κατάλληλο και υπεύθυνο σύστημα για την εύρεση εργασίας επί πλοίου χωρίς χρέωση για αυτούς.

Στις χώρες που λειτουργεί δημόσια υπηρεσία ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η υπηρεσία αυτή λειτουργεί με τακτικό τρόπο που προστατεύει και προάγει τα δικαιώματα απασχόλησης των ναυτικών. Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξετάζει :

(1) τη λήψη των μέτρων

για την προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές,

(2) τις ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όταν αυτή (αρχή) αναπτύσσει προγράμματα εκπαίδευσης για ναυτικούς που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την πρόληψη ρύπανσης, με τη συμμετοχή των πλοιοκτητών, των ναυτικών, και των σχετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

(3) τη διαμόρφωση κατάλληλων ρυθμίσεων για την καλύτερη συνεργασία των οργανώσεων των πλοιοκτητών και των ναυτικών κατά την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας,

(4) τον καθορισμό,

λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα ιδιωτικού βίου και την ανάγκη προστασίας της εμπιστευτικότητας, των συνθηκών υπό τις οποίες οι υπηρεσίες ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των ναυτικών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της αποθήκευσης, του συνδυασμού και της γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων σε τρίτους,

(5) τη διατήρηση ενός διακανονισμού για τη συλλογή και ανάλυση όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορούν στην αγορά ναυτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας και της αναμενόμενης προσφοράς ναυτικών που εργάζονται ως πλήρωμα, κατηγοριοποιημένες ανά ηλικία, φύλο, βαθμό και προσόντα, και των απαιτήσεων της βιομηχανίας, τη συλλογή δεδομένων για την ηλικία ή το φύλο, που επιτρέπεται μόνο για στατιστικούς λόγους ή εάν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος πρόληψης των διακρίσεων που βασίζονται στην ηλικία ή το φύλο,

(6) την εξασφάλιση ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών, ως πλήρωμα πλοίου με ευθύνη για την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την πρόληψη της ρύπανσης, έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης εγκεκριμένης εμπειρίας σε θαλάσσια υπηρεσία και έχουν σχετικές γνώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ναυτιλιακών διεθνών οργάνων για τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και εργασίας,

(7) τη θέσπιση προτύπων λειτουργίας και την υιοθέτηση κωδικών συμπεριφοράς και δεοντολογικών πρακτικών για τις υπηρεσίες ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών, και

(8) την άσκηση εποπτείας του συστήματος αδειοδότησης ή πιστοποίησης στη βάση ενός συστήματος προτύπων ποιότητας.

Οι υπηρεσίες ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας

ναυτικών που λειτουργούν στην επικράτεια ενός κράτους – μέλους πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που παρατίθενται στην MLC 2006.

Οι πλοιοκτήτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας που εδρεύουν σε χώρες ή επικράτειες στις οποίες η MLC 2006 δεν εφαρμόζεται πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες αυτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της.

Ένα κράτος – μέλος μπορεί να έχει ιδιωτικές υπηρεσίες ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών που λειτουργούν στην επικράτεια του. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτών είναι η ναυτολόγηση και η εύρεση εργασίας σε ναυτικούς. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να λειτουργούν μόνο σύμφωνα με ένα τυποποιημένο σύστημα αδειοδότησης ή πιστοποίησης ή άλλου είδους κανονισμό. Το σύστημα αυτό πρέπει να θεσπίζεται, να τροποποιείται ή να αλλάζει μόνο ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις πλοιοκτητών και ναυτικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το εάν η MLC 2006 ισχύει για ιδιωτική υπηρεσία ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας, θα πρέπει να ρυθμίζεται από την αρμόδια αρχή κάθε κράτους – μέλους ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις πλοιοκτητών και ναυτικών. Αδικαιολόγητη αύξηση του αριθμού ιδιωτικών υπηρεσιών ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών δεν θα πρέπει να ενθαρρύνεται

Seafarers-general-2

Καμία διάταξη της Σύμβασης

δεν πρέπει να θεωρείται ότι εμποδίζει ένα Μέλος από το να διατηρεί ελεύθερη δημόσια υπηρεσία ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών, είτε η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί μέρος είτε συντονίζεται από δημόσια υπηρεσία απασχόλησης για όλους τους εργαζομένους και εργοδότες. Επίσης, σε καμία περίπτωση η Σύμβαση δεν επιβάλλει σε κάποιο κράτος – μέλος την υποχρέωση να θεσπίσει ένα σύστημα για τη λειτουργία ιδιωτικών υπηρεσιών ναυτολόγησης ή εύρεσης εργασίας στην επικράτειά του.

Όταν ένα κράτος – μέλος υιοθετεί σύστημα ιδιωτικών υπηρεσιών ναυτολόγησης ή εύρεσης εργασίας πρέπει στους νόμους και τους κανονισμούς του ή σε άλλα μέτρα τουλάχιστον να απαγορεύει στις υπηρεσίες αυτές να χρησιμοποιούν μέσα, μηχανισμούς ή καταλόγους που στοχεύουν να εμποδίσουν ή να αποτρέψουν τους ναυτικούς από την εύρεση απασχόλησης για την οποία έχουν τα προσόντα. Όσον αφορά τις χρεώσεις των υπηρεσιών είναι σαφές ότι η υπηρεσία ναυτολόγησης δεν έχει δικαίωμα να απαιτεί καμία αμοιβή ή άλλες χρεώσεις για ναυτολόγηση ή εύρεση ή για παροχή εργασίας σε ναυτικούς (άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει). Οι ναυτικοί επιβαρύνονται μόνο με το κόστος για την απόκτηση του ιατρικού πιστοποιητικού, του ναυτικού φυλλαδίου και του διαβατηρίου ή άλλων παρόμοιων ατομικών ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία δεν περιλαμβάνουν ωστόσο το κόστος για θεώρηση εισόδου (visa), το οποίο βαρύνει τον πλοιοκτήτη.

Η αρμόδια αρχή

πρέπει να εποπτεύει στενά και να ελέγχει όλες τις υπηρεσίες ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών που λειτουργούν στην επικράτεια της. Οποιεσδήποτε άδειες ή πιστοποιητικά ή παρόμοιες εξουσιοδοτήσεις για τη λειτουργία ιδιωτικών υπηρεσιών στην επικράτεια χορηγούνται ή ανανεώνονται μόνο μετά την επιβεβαίωση ότι η ενδιαφερόμενη υπηρεσία ναυτολόγησης πληροί τις απαιτήσεις εθνικών νόμων και κανονισμών.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί και διαδικασίες για την διερεύνηση, εάν χρειαστεί, παραπόνων που αφορούν στις δραστηριότητες των υπηρεσιών ναυτολόγησης και εύρεσης εργασίας ναυτικών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των πλοιοκτητών και των ναυτικών.

Κάθε κράτος

που έχει επικυρώσει την Σύμβαση πρέπει να ενημερώνει τους ναυτικούς του σχετικά με τα πιθανά προβλήματα εργασίας σε περίπτωση ναυτολόγησης σε πλοίο που φέρει τη σημαία Κράτους που δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση.

Η συνεργασία μεταξύ κρατών – μελών και άλλων αρμόδιων οργανισμών θα πρέπει να ενθαρρύνεται στα παρακάτω σημεία :

(1) συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πι ναυτιλιακή βιομηχανία και την αγορά εργασίας σε διμερή, περιφερειακή και πολυμερή βάση,

(2) ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη ναυτιλιακή εργατική νομοθεσία,

(3) εναρμόνιση πολιτικών, μεθόδων εργασίας και νομοθεσίας που διέπουν τη ναυτολόγηση και εύρεση εργασίας ναυτικών,

(3) βελτίωση των διαδικασιών και συνθηκών για τη διεθνή ναυτολόγηση και εύρεση εργασίας ναυτικών, και

(4) σχεδιασμός εργατικού δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση ναυτικών και τις απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here