Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Συμβάσεις Εργασίας Ναυτικών Παρουσίαση και Aνάλυση της ΔΣ MLC 2006 (Καν. 2.1)

Συμβάσεις Εργασίας Ναυτικών Παρουσίαση και Aνάλυση της ΔΣ MLC 2006 (Καν. 2.1)

Συμβάσεις Εργασίας

Συμβάσεις Εργασίας Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου (Κανονισμός 1.4 – Ναυτολόγηση και Εύρεση Εργασίας) και συνεχίζοντας το αφιέρωμα στην ΔΣ MLC σήμερα ασχολούμαστε με το δεύτερο κεφάλαιο της, το οποίο αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας των ναυτικών. Σήμερα θα αναφερθούμε στον κανονισμό περί συμβάσεων εργασίας (Καν. 2.1).

Συνθήκες εργασίας

Συμβάσεις Εργασίας

Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι να διασφαλιστεί ότι οι ναυτικοί διαθέτουν δίκαιη σύμβαση εργασίας. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών πρέπει να καθορίζονται σε σαφή, γραπτή, σύμβαση εργασίας η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζει η MLC 2006. Οι ναυτικοί που εργάζονται σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους – μέλους που έχει αποδεχτεί την MLC 2006  πρέπει να διαθέτουν σύμβαση εργασίας ναυτικών, υπογεγραμμένη από τον ναυτικό όσο και από τον πλοιοκτήτη ή από εκπρόσωπο του πλοιοκτήτη, που να τους παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου. Υπογεγραμμένα αντίγραφα αυτής της σύμβασης κρατούν ο πλοιοκτήτης και ο ναυτικός.

Τα κράτη – μέλη

θα πρέπει να υιοθετήσουν νόμους και κανονισμούς που να προσδιορίζουν το περιεχόμενο των συμβάσεων εργασίας ναυτικών που διέπονται από την εθνική νομοθεσία τους. Οι συμβάσεις εργασίας ναυτικών πρέπει να περιέχουν, σε κάθε περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία :

(1) το ονοματεπώνυμο (πλήρες όνομα) του ναυτικού, ημερομηνία γέννησης ή ηλικία και τόπο γέννησης,

(2) το όνομα και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη,

(3) τον τόπο και την ημερομηνία κατά την οποία συνήφθη η σύμβαση ναυτικής εργασίας,

(4) την ειδικότητα με την οποία θα απασχολείται ο ναυτικός,

(5) το ποσό των μισθών του ναυτικού ή, όπου αρμόζει, τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του,

(6) τις ημέρες της ετήσιας άδειας μετ’  αποδοχών ή, όπου αρμόζει, τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της,

(7) τη λύση της σύμβασης κα ι τις προϋποθέσεις γι’ αυτή, συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα:

(7.1) εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οποιοδήποτε μέρος έχει το δικαίωμα λύσης της καθώς και την απαιτούμενη περίοδο ειδοποίησης, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη για τον πλοιοκτήτη από ότι για τον ναυτικό,

(7.2) εάν η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, πρτ ημερομηνία που ορίσθηκε για τη λήξη της, και

(7.3) εάν η σύμβαση συνάπτεται για ένα ταξίδι, τον λιμένα προορισμού και τον χρόνο που πρέπει να παρέλθει μετά τον κατάπλου για να απολυθεί ο ναυτικός,

(8) τα επιδόματα υγείας και προστασίας κοινωνικής ασφάλειας που πρέπει να παρέχονται στο ναυτικό από τον πλοιοκτήτη,

(9) το δικαίωμα παλιννόστησης του ναυτικού,

(10) αναφορά στη συλλογική σύμβαση εργασίας, όπου αρμόζει, και

(11) κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να απαιτεί η εθνική νομοθεσία.

Μετά το πέρας

της σύμβασης εργασίας και με την απόλυσης τους οι ναυτικοί πρέπει να λαμβάνουν έγγραφο που να περιέχει το αρχείο της απασχόλησής τους στο πλοίο. Το έγγραφο αυτό δεν θα πρέπει να περιέχει καμία δήλωση σχετικά με την ποιότητα της εργασίας των ναυτικών ή σχετικά με τους μισθούς τους. Ο τύπος του εγγράφου, τα στοιχεία που πρέπει να εγγράφονται και ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται τα στοιχεία σε αυτό πρέπει να προσδιορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το έγγραφο αυτό περιέχει πληροφορίες μεταφρασμένες στην Αγγλική γλώσσα, για να διευκολύνει την απόκτηση περαιτέρω εργασίας ή να εκπληρώνει τις απαιτήσεις θαλάσσιας υπηρεσίας για αναβάθμιση ή προαγωγή του ναυτικού. Η υιοθέτηση ενός Βιβλίο απόλυσης ναυτικών από μπορεί να εξασφαλίσει την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών.

Οι ναυτικοί

θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν και να ζητήσουν συμβουλές, όπου κρίνουν απαραίτητο, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης εργασίας. Η αποδοχή της σύμβασης από την πλευρά του ναυτικού θα πρέπει να γίνεται ελεύθερα χωρίς καμίας μορφής πίεση. Στους ναυτικούς πρέπει να παρέχονται τόσες διευκολύνσεις όσες είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι έχουν ελευθέρως συνάψει μια σύμβαση εργασίας και ότι έχουν επαρκώς κατανοήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεών τους.

Οι συμβάσεις εργασίας των ναυτικών πρέπει να ενσωματώνουν οποιεσδήποτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εφαρμόζονται στην επικράτεια του κράτους – μέλους όπου αυτό είναι εφικτό. Όταν μια συλλογική σύμβαση εργασίας αποτελεί το σύνολο ή μέρος της σύμβασης εργασίας ενός ναυτικού, αντίγραφο αυτής της σύμβασης πρέπει να είναι διαθέσιμο στο πλοίο καθώς επίσης πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο αντίγραφο τουτυποποιημένου εντύπου της σύμβασης, και τα μέρη της συλλογικής σύμβασης εργασίας 

που υπόκεινται σε επιθεώρηση του Κράτους λιμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 5.2 (MLC 2006) και στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση από τα παραπάνω υπάρχει για τα πλοία που εκτελούν μόνο πλόες εσωτερικού.

Κάθε κράτος – μέλος

πρέπει να υιοθετήσει νόμους ή κανονισμούς που απαιτούν από τα πλοία που φέρουν τη σημαία του να εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται μέτρα σαφούς ενημέρωσης και πληροφόρησης όλων των ναυτικών (και του πλοιάρχου), για τις συνθήκες απασχόλησής τους. Αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του αντίγραφου της σύμβασης εργασίας ναυτικών, πρέπει να βρίσκονται στο πλοίο και να είναι προσβάσιμες για έλεγχο από αξιωματούχους της αρμόδιας αρχής συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους λιμένες προσέγγισης.

Κάθε κράτος – μέλος πρέπει να υιοθετήσει νόμους ή κανονισμούς που να καθορίζουν τις ελάχιστες περιόδους ειδοποίησης που πρέπει να δίνονται από τους ναυτικούς και τους πλοιοκτήτες για την πρόωρη λύση της σύμβασης εργασίας ναυτικού. Η διάρκεια των εν
λόγω ελάχιστων περιόδων πρέπει να καθορίζεται ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών, αλλά δεν πρέπει να είναι μικρότερη από επτά ημέρες. Περίοδος ειδοποίησης μικρότερη από την ελάχιστη μπορεί να δίνεται σε περιπτώσεις που αναγνωρίζεται, από την εθνική νομοθεσία ή από κανονισμούς ή από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εφαρμόζονται, ότι δικαιολογούν τη λύση της σύμβασης εργασίας σε μικρότερη περίοδο ειδοποίησης ή χωρίς ειδοποίηση. Κατά τον καθορισμό αυτών των περιπτώσεων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη του ναυτικού να λύσει, χωρίς κυρώσεις τη σύμβαση εργασίας με μικρότερη περίοδο ειδοποίησης ή χωρίς ειδοποίηση για λόγους ευσπλαχνίας ή άλλους επείγοντες λόγους.

(Στο επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε τον Καν. 2.2 – Μισθοί)

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here