Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Εκπαίδευση και Προσόντα Ελάχιστο Όριο Ηλικίας, Ιατρικό Πιστοποιητικό, Παρουσίαση και Aνάλυση της...

Εκπαίδευση και Προσόντα Ελάχιστο Όριο Ηλικίας, Ιατρικό Πιστοποιητικό, Παρουσίαση και Aνάλυση της ΔΣ MLC 2006 (Καν. 1.1-1.3)

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για σωστή και χρήσιμη ενημέρωση των ναυτικών πάνω σε θέματα νομοθεσίας ξεκινάμε με αυτό το άρθρο με την ΔΣ MLC 2006.

Η παρουσίαση της ΔΣ MLC 2006 θα προσπαθήσουμε να είναι όσο το δυνατόν απλοποιημένη αλλά και περιεκτική.

Θα ακολουθήσει σειρά δημοσιεύσεων για την Εκπαίδευση στις οποίες θα αναλύονται – παρουσιάζονται οι κανονισμοί της Σύμβασης. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των αναγνωστών πάνω στο τόσο σοβαρό ζήτημα της εφαρμογής της η οποία επηρεάζει άμεσα την εργασία και διαβίωση των ναυτικών πάνω στα πλοία.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την εργασία ναυτικών επί πλοίου

Ελάχιστο όριο ηλικίας

Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι να εξασφαλιστεί ότι κανένα ανήλικο πρόσωπο δεν θα εργάζεται επί πλοίου. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για να εργαστεί κάποιος σε πλοίο είναι τα 16 έτη, η απασχόληση σε πλοίο ατόμων μικρότερης ηλικίας απαγορεύετε ρητά.

Άτομα μικρότερα από 18 ετών απαγορεύεται να εργάζονται νύχτα[1] εκτός αν αυτό περιλαμβάνεται ή απαιτείται από προγράμματα εκπαίδευσης τους και μετά από διαβούλευση των εμπλεκόμενων φορέων (πλοιοκτήτες – ναυτικοί). Η πρόσληψη και απασχόληση ναυτικών ηλικίας μικρότερης των 18 ετών απαγορεύεται όταν η εργασία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλειά τους. Οι τύποι της εργασίας θα πρέπει να καθορίζονται από τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή από την αρμόδια αρχή, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις (πλοιοκτήτες – ναυτικοί) και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Όταν ρυθμίζονται μέσω Εκπαίδευση οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που αφορούν τους ναυτικούς, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των νέων ηλικίας μικρότερης των 18 ετών.

[1] Η περίοδος της νύχτας πρέπει να ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Πρέπει να καλύπτει μια περίοδο τουλάχιστον εννέα ωρών που αρχίζει όχι αργότερα από τα μεσάνυχτα και τελειώνει όχι νωρίτερα από τις 5 π.μ.

Ιατρικό πιστοποιητικό

Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ναυτικοί είναι ιατρικός κατάλληλοι να εκτελούν τα καθήκοντα τους στη θάλασσα.

Οι ναυτικοί που εργάζονται επί πλοίου πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ως ιατρικώς κατάλληλοι για να εκτελούν τα καθήκοντα τους. Αυτό αποδεικνύεται με κατάλληλο έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι είναι ιατρικώς κατάλληλοι να εκτελούν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν στη θάλασσα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε ναυτικό να εργάζεται χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό σε ισχύ έως τον επόμενα λιμένα κατάπλου (με ισχύ ως 3 μήνες με την προϋπόθεση ότι έχει ιατρικό πιστοποιητικό που έχει λήξει προσφάτως) όπου ο ναυτικός μπορεί να αποκτήσει ιατρικό πιστοποιητικό.

Κάθε ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα ότι η ακοή και η όραση του εν λόγω ναυτικού και η αντίληψη χρωμάτων σε περίπτωση ναυτικού που θα απασχοληθεί σε ειδικότητες όπου η καταλληλόλητα για την εργασία που θα εκτελεστεί ενδέχεται να επηρεαστεί από ελλιπή αντίληψη χρωμάτων, είναι ικανοποιητικές. Επίσης, στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται ότι ο εν λόγω ναυτικός δεν πάσχει από οπουδήποτε ιατρική πάθηση που ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω της υπηρεσίας στη θάλασσα ή να καταστήσει τον ναυτικό ακατάλληλο για αυτήν την υπηρεσία ή να θέσει σε κίνδυνο την υγεία άλλων ατόμων επί του πλοίου.

Medical_test

Η μέγιστη περίοδος

ισχύος του ιατρικού πιστοποιητικού είναι δύο έτη, εκτός εάν ο ναυτικός είναι ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, οπότε η μεγίστη περίοδος ισχύος πρέπει να είναι ένα έτος. Η πιστοποίηση της αντίληψης χρωμάτων πρέπει να ισχύει για μέγιστη περίοδο έξι ετών.

Τα ιατρικά πιστοποιητικά για ναυτικούς που απασχολούνται σε διεθνείς πλόες πρέπει τουλάχιστον να παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα.

Ιατρικό πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της STCW πρέπει να γίνεται αποδεκτό από την αρμόδια αρχή. Ιατρικό πιστοποιητικό που πληροί την ουσία των απαιτήσεων αυτών, στην περίπτωση ναυτικών που δεν καλύπτονται από την STCW, πρέπει επίσης να γίνεται αποδεκτό.

Το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται από προσοντούχο επαγγελματία ιατρό ή, σε περίπτωση πιστοποιητικού που αφορά αποκλειστικά στην όραση, από πρόσωπο αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή ως προσοντούχο για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού. Οι ιατροί πρέπει να απολαμβάνουν πλήρη επαγγελματική ανεξαρτησία κατά την άσκηση της ιατρικής τους κρίσης όταν αναλαμβάνουν να διενεργήσουν διαδικασίες ιατρικής εξέτασης.

Σε ναυτικούς στους οποίους αρνήθηκε η έκδοση πιστοποιητικού ή στους οποίους επιβλήθηκε περιορισμός στην ικανότητά τους να εργάζονται, ιδιαίτερα σε σχέση με τον χρόνο, τον τομέα εργασίας ή την περιοχή πλόων, πρέπει να δίνεται η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση από άλλον ανεξάρτητο επαγγελματία ιατρό ή από ανεξάρτητο ιατρικό διαιτητή.

Κάθε πρόσωπο

που ασχολείται με τη διενέργεια εξετάσεων ιατρικής καταλληλόλητας υποψήφιων ναυτικών και υπηρετούντων ναυτικών (αρμόδια αρχή, επαγγελματίες ιατροί, εξεταστές, πλοιοκτήτες, των ναυτικών) θα πρέπει να ακολουθούν της Οδηγίες των ILO/WHO για τη Διενέργεια Αρχικής (πριν τη Θαλάσσια Υπηρεσία) και Περιοδικών Εξετάσεων Ιατρικής Καταλληλόλητας Ναυτικών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταγενέστερων οδηγιών που εφαρμόζονται και έχουν δημοσιευθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Εκπαίδευση και προσόντα

Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ναυτικοί είναι εκπαιδευμένοι ή έχουν τα προσόντα για να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους επί του πλοίου.

Οι ναυτικοί που εργάζονται σε πλοίο πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι ή πιστοποιημένοι ως ικανοί ή ότι έχουν τα προσόντα για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία εκπαίδευση για την προσωπική ασφάλεια επί του πλοίου.

SimClassroom

Κάθε κράτος – μέλος το οποίο, κατά το χρόνο που επικύρωσε την MLC δεσμευόταν από τη Σύμβαση για Πιστοποίηση Ικανών Ναυτικών, 1946 (Νο.74), θα συνεχίσει να εκτελεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση, εκτός εάν και έως ότου υποχρεωτικές διατάξεις που καλύπτουν το σχετικό αντικείμενο θέματος υιοθετηθούν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τεθούν σε ισχύ ή έως ότου περάσουν πέντε έτη από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης.

(Στο επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε τον Καν. 1.4 (Ναυτολόγηση και Εύρεση Εργασίας) ολοκληρώνοντας το πρώτο κεφάλαιο)

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here