Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Νέα Διπλώματα Πιστοποιητικά Manila 2010 – Προσωπικό Μηχανοστασίου

Νέα Διπλώματα Πιστοποιητικά Manila 2010 – Προσωπικό Μηχανοστασίου

Νέα Διπλώματα Σε συνέχεια χθεσινού άρθρου για τις ειδικότητες γέφυρας, σήμερα παρουσιάζονται και αναλύονται οι ειδικότητες προσωπικού μηχανοστασίου.

Εδώ ο διαχωρισμός δεν γίνεται με κριτήριο την χωρητικότητα του πλοίου αλλά την ισχύς της μηχανής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όσον αφορά τα καθήκοντα και το επίπεδο για το προσωπικού καταστρώµατος, µηχανής και ραδιοεπικοινωνιών ισχύουν τα εξής :

  • ∆ιοικητικό επίπεδο (management level): το επίπεδο ευθύνης που αφορά την άσκηση υπηρεσίας ως πλοίαρχος, υποπλοίαρχος, πρώτος µηχανικός, ή δεύτερος µηχανικός σε θαλασσοπλοoύν πλοίο εξασφαλίζοντας ότι όλα τα καθήκοντα εντός της περιοχής ευθύνης των εκτελούνται κανονικά.
  • Επιχειρησιακό επίπεδο (operational level): το επίπεδο ευθύνης που αφορά την άσκηση υπηρεσίας ως αξιωµατικός υπεύθυνος φυλακής γεφύρας ή µηχανοστασίου ή ως οριζόµενος αξιωµατικός υπηρεσίας σε περιοδικά ανεπάνδρωτο µηχανοστάσιο ή ως χειριστής ραδιοεπικοινωνιών σε θαλασσοπλοούν πλοίο µε την διατήρηση άµεσου ελέγχου της εκτέλεσης όλων τω ν καθηκόντων στην περιοχή ευθύνης των και υπό την διεύθυνση ατόµου που υπηρετεί σε διοικητικό επίπεδο.
  • Επίπεδο υποστήριξης (support level): το επίπεδο ευθύνης που αφορά την εκτέλεση ανατεθεισών εργασιών, καθηκόντων ή ευθυνών σε θαλασσοπλoούν πλοίο υπό την διεύθυνση ατόµου που υπηρετεί σε επιχειρησιακό ή διοικητικό επίπεδο.

Δίπλωμα μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/2)

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙΙ/2 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Α΄ µηχανικού οποιασδήποτε χωρητικότητας και Β΄ µηχανικού πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 3000 kw και άνω.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυτική µηχανολογία
∆ιοικητικό
Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
∆ιοικητικό
Συντήρηση & επισκευές
∆ιοικητικό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
∆ιοικητικό

Ειδικότητα και περιορισμοί

∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

—————————————————————————————————————-

Δίπλωμα μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/2 – ΙΙΙ/3)

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙΙ/2 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Α΄ µηχανικού οποιασδήποτε χωρητικότητας και Β΄ µηχανικού πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 3000 kw και άνω.

ΙΙΙ/3 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Α΄ και Β΄ µηχανικού. πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης έως  3000 kw.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυτική µηχανολογία
∆ιοικητικό
Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
∆ιοικητικό
Συντήρηση & επισκευές
∆ιοικητικό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
∆ιοικητικό

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

∆εύτερος µηχανικός πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 3500 kw (Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 µηνών µε ειδικότητα Β΄ µηχανικού).

∆ιεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 4000 kw, που εκτελούν παράκτιους πλόες (Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 µηνών µε ειδικότητα Β΄ µηχανικού).

—————————————————————————————————————-

Δίπλωμα μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/1)

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙΙ/1 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί   την ειδικότητα αξιωµατικού υπεύθυνου φυλακής µηχανοστασίου σε επανδρωµένο µηχανοστάσιο ή αξιωµατικού υπηρεσίας µηχανοστασίου σε περιοδικά µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυτική µηχανολογία
Επιχειρησιακό
Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
Επιχειρησιακό
Συντήρηση & επισκευές
Επιχειρησιακό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
Επιχειρησιακό

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

Τρίτος µηχανικός πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

∆εύτερος µηχανικός πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 3000 kw (Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 µηνών µε ειδικότητα Γ΄ µηχανικού).

∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 750 kw.

∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 2.250 kw (Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωµατικός Μηχανοστασίου 24 µηνών, εκ των οποίων 12 µήνες µε ειδικότητα Β΄Μηχανικού σε µηχανοστάσιο ίδιας ιπποδύναµης).

—————————————————————————————————————-

Πτυχίο μηχανοδηγού Α΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/4 –ΙΙΙ/5)

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙΙ/4 : διαθέτει τα προσόντα να αποτελεί µέλος φυλακής σε επανδρωµένο µηχανοστάσιο ή να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο.

ΙΙΙ/5 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Α΄ και Β΄ Μηχανοδηγού µηχανοστασίου σε επανδρωµένο µηχανοστάσιο ή αξιωµατικού υπηρεσίας µηχανοστασίου σε περιοδικά µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυτική µηχανολογία
Υποστήριξης
Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
Υποστήριξης
Συντήρηση & επισκευές
Υποστήριξης
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
Υποστήριξης

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

Μηχανοδηγός πλοίων που κινούνται µε ΜΕΚ οποιασδήποτε ισχύος

∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος µέχρι 750 kw.

Κατώτερος ναυτικός φυλακής µηχανοστασίου.

—————————————————————————————————————-

Πτυχίο μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/4–ΙΙΙ/5)

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙΙ/4 : διαθέτει τα προσόντα να αποτελεί µέλος φυλακής σε επανδρωµένο µηχανοστάσιο ή να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο.

ΙΙΙ/5 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Α΄ και Β΄ Μηχανοδηγού µηχανοστασίου σε επανδρωµένο µηχανοστάσιο ή αξιωµατικού υπηρεσίας µηχανοστασίου σε περιοδικά µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυτική µηχανολογία
Υποστήριξης
Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
Υποστήριξης
Συντήρηση & επισκευές
Υποστήριξης
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
Υποστήριξης

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

Κατώτερος ναυτικός φυλακής µηχανοστασίου

Λιπαντής – Χειριστής µηχανής πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος

Μηχανοδηγός Β΄ πλοίων που κινούνται µε µηχανές εσωτερικής καύσης οποιασδήποτε ισχύος (Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 µηνών µε ειδικότητα µηχανής).

∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές εσωτερικής καύσης µέχρι 150 kw (Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 µηνών µε ειδικότητα µηχανής).

∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές εσωτερικής καύσης µέχρι 550 kw (Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 24 µηνών µε ειδικότητα µηχανής).

(Σηµειώνεται, ότι αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας ειδικότητας λιπαντή, θερµαστή, αρχιθερµαστή και χειριστή µηχανής πλέον δεν θα εκδίδονται)

—————————————————————————————————————-

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6)

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙΙ/6 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Ηλεκτρολόγου  πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
Επιχειρησιακό
Συντήρηση & επισκευές
Επιχειρησιακό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
Επιχειρησιακό

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

Ηλεκτρολόγος σε πλοία που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

—————————————————————————————————————-

Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/7)

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙΙ/7 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
Υποστήριξης
Συντήρηση & επισκευές
Υποστήριξης
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
Υποστήριξης

Ειδικότητα και περιορισμοί

Βοηθός ηλεκτρολόγου σε πλοία που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

Διαβάστε επίσης: Νέα Διπλώματα Πιστοποιητικά Manila 2010 – Προσωπικό Γέφυρας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here