Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Νέα Διπλώματα Πιστοποιητικά Manila 2010 – Προσωπικό Γέφυρας

Νέα Διπλώματα Πιστοποιητικά Manila 2010 – Προσωπικό Γέφυρας

Νέα Διπλώματα Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου (Νέα πιστοποιητικά και διπλώματα STCW Manila 2010) συνεχίζουμε αναλύοντας τα νέα πιστοποιητικά ανά ειδικότητα. Τι ακριβώς σημαίνουν οι λατινικοί χαρακτήρες σε καθένα από αυτά, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που αναγράφονται.

Όλα τα νέα πιστοποιητικά ή ΑΝΙ (Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας – σύμφωνα με την νομοθεσία) τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με την νέα STCW θα πρέπει να είναι στην Ελληνική και την Αγγλική και θα πρέπει να αναγράφουν :

 • Το ονοματεπώνυμο του κατόχου.
 • Τον αριθμό – ους του Κανονισμού – ων, των αντίστοιχων κεφαλαίων του παραρτήματος της STCW, τις απαιτήσεις των οποίων καλύπτει ο κάτοχος για την απόκτηση του πιστοποιητικού.
 • Τα καθήκοντα του προσωπικού καταστρώματος, μηχανής και ραδιοεπικοινωνιών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην STCW.
 • Τις ειδικότητες και τους περιορισμούς για τα πιστοποιητικά τα οποία δηλώνουν σε ποια πλοία μπορεί να εργαστεί ο κάτοχός τους.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα πιστοποιητικά όλων των ειδικοτήτων του προσωπικού γέφυρας / κουβέρτας :

Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/2 – IV/2)

Νέα Διπλώματα

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙ/2 : διαθέτει τα προσόντα να πλοιαρχεί ή να ασκεί την ειδικότητα υποπλοιάρχου σε πλοία 500 ο.χ. και άνω.

IV/2 : διαθέτει πιστοποίηση προσωπικού Ραδιοεπικοινωνιών σε πλοία που υποχρεούνται να συμμετέχουν στο σύστημα GMDSS.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
∆ιοικητικό
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
∆ιοικητικό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
∆ιοικητικό
Ραδιοεπικοινωνίες
Επιχειρησιακό (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ)

Ειδικότητα και περιορισμοί

Διακυβέρνηση πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.

Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ).

—————————————————————————————————————-

Δίπλωμα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/2 – IV/2)

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙ/2 : διαθέτει τα προσόντα να πλοιαρχεί ή να ασκεί την ειδικότητα υποπλοιάρχου σε πλοία 500 ο.χ. και άνω.

IV/2 : διαθέτει πιστοποίηση προσωπικού Ραδιοεπικοινωνιών σε πλοία που υποχρεούνται να συμμετέχουν στο σύστημα GMDSS.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
Διοικητικό
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
∆ιοικητικό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
∆ιοικητικό
Ραδιοεπικοινωνίες
Επιχειρησιακό (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ)

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

Υποπλοίαρχος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.

Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 3000 ο.χ. (Εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία υποπλοιάρχου 12 μηνών τουλάχιστον).

Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ).

—————————————————————————————————————-

Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/1, II/2, II/3, IV/2)

Αριθμός Κανονισμού

ΙΙ/1 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω.

ΙΙ/2 : διαθέτει τα προσόντα να πλοιαρχεί ή να ασκεί την ειδικότητα υποπλοιάρχου σε πλοία 500 ο.χ. και άνω.

II/3 : διαθέτει τα προσόντα να πλοιαρχεί ή να ασκεί  την ειδικότητα αξιωματικού υπεύθυνου τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία κάτω των 500 ο.χ.

IV/2 : διαθέτει πιστοποίηση προσωπικού Ραδιοεπικοινωνιών σε πλοία που υποχρεούνται να συμμετέχουν στο σύστημα GMDSS.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
Επιχειρησιακό
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
Επιχειρησιακό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
Επιχειρησιακό
Ραδιοεπικοινωνίες
Επιχειρησιακό (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ)

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

Ανθυποπλοίαρχος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας

Υποπλοίαρχος Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 3000 ο.χ.

Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 οχ που εκτελούν παράκτιους πλόες (Εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία αξιωματικού φυλακής γέφυρας πλοίου,12 μηνών τουλάχιστον).

Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 2.500 και 1500 οχ αντίστοιχα (Εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών µε ειδικότητα αξιωματικού φυλακής γέφυρας ή 24 μηνών, από την οποία 12 μήνες µε ειδικότητα αξιωματικού φυλακής γέφυρας και 12 μήνες µε ειδικότητα Υποπλοιάρχου).

Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ).

——————————————————————————–

Πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/3 − IV/2)

Αριθμός Κανονισμού

II/3 : διαθέτει τα προσόντα να πλοιαρχεί ή να ασκεί  την ειδικότητα αξιωματικού υπεύθυνου τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία κάτω των 500 ο.χ.

IV/2 : διαθέτει πιστοποίηση προσωπικού Ραδιοεπικοινωνιών σε πλοία που υποχρεούνται να συμμετέχουν στο σύστημα GMDSS.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
∆ιοικητικό
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
∆ιοικητικό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
∆ιοικητικό
Ραδιοεπικοινωνίες
Επιχειρησιακό (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ)

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 500 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες.

Ναύκληρος  πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.

Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ).

——————————————————————————–

Πτυχίο Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/3 − IV/2)

Αριθμός Κανονισμού

II/3 : διαθέτει τα προσόντα να πλοιαρχεί ή να ασκεί  την ειδικότητα αξιωματικού υπεύθυνου τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία κάτω των 500 ο.χ.

IV/2 : διαθέτει πιστοποίηση προσωπικού Ραδιοεπικοινωνιών σε πλοία που υποχρεούνται να συμμετέχουν στο σύστημα GMDSS.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
∆ιοικητικό
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
∆ιοικητικό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
∆ιοικητικό
Ραδιοεπικοινωνίες
Επιχειρησιακό (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ)

Ειδικότητα και περιορισμοί

∆ιακυβέρνηση  Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 500 και 400 οχ αντίστοιχα, που εκτελούν παράκτιους πλόες (Μετά τη συµπλήρωση 12 µηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά).

Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ – Ε/Γ πλοίων.

Ναύκληρος πλοίων οποιαδήποτε χωρητικότητας.

Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ).

——————————————————————————–

Πτυχίο Κυβερνήτη Γ΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/3 − IV/2)

Αριθμός Κανονισμού

II/3 : διαθέτει τα προσόντα να πλοιαρχεί ή να ασκεί  την ειδικότητα αξιωματικού υπεύθυνου τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία κάτω των 500 ο.χ.

IV/2 : διαθέτει πιστοποίηση προσωπικού Ραδιοεπικοινωνιών σε πλοία που υποχρεούνται να συμμετέχουν στο σύστημα GMDSS.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
∆ιοικητικό
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
∆ιοικητικό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
∆ιοικητικό
Ραδιοεπικοινωνίες
Επιχειρησιακό (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ)

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

∆ιακυβέρνηση  Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 200 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες (Μετά τη συµπλήρωση 12 µηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά).

Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ – Ε/Γ πλοίων.

Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.

Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ).

——————————————————————————–

Πτυχίο Κυβερνήτη Ρυμουλκών (ΙΙ/3 – IV/2)

Αριθμός Κανονισμού

II/3 : διαθέτει τα προσόντα να πλοιαρχεί ή να ασκεί  την ειδικότητα αξιωματικού υπεύθυνου τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία κάτω των 500 ο.χ.

IV/2 : διαθέτει πιστοποίηση προσωπικού Ραδιοεπικοινωνιών σε πλοία που υποχρεούνται να συμμετέχουν στο σύστημα GMDSS.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
∆ιοικητικό
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
∆ιοικητικό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
∆ιοικητικό
Ραδιοεπικοινωνίες
Επιχειρησιακό (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ)

Ειδικότητα και τους περιορισμοί

Κυβερνήτης ρυµουλκών που εκτελούν πλόες στο λιµάνι και στους γειτονικούς όρµους  της περιοχής.

Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ).

——————————————————————————–

Πτυχίο Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών Πλοίων (ΙΙ/3 – IV/2)

Αριθμός Κανονισμού

II/3 : διαθέτει τα προσόντα να πλοιαρχεί ή να ασκεί την ειδικότητα αξιωματικού υπεύθυνου τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία κάτω των 500 ο.χ.

IV/2 : διαθέτει πιστοποίηση προσωπικού Ραδιοεπικοινωνιών σε πλοία που υποχρεούνται να συμμετέχουν στο σύστημα GMDSS.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
∆ιοικητικό
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
∆ιοικητικό
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
∆ιοικητικό
Ραδιοεπικοινωνίες
Επιχειρησιακό (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ)

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

Κυβερνήτης επαγγελµατικών τουριστικών θαλαµηγών πλοίων µέχρι 400 ο.χ., που εκτελούν παράκτιους.

Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS (εφόσον διαθέτει πιστ/κο από ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ).

——————————————————————————–

Πτυχίο ναύκληρου (ΙΙ/5 – ΙΙ/4)

Αριθμός Κανονισμού

II/5 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα του ναυκλήρου σε πλοία 500 οχ και άνω.

II/4: διαθέτει τα προσόντα να αποτελεί µέλος φυλακής ναυσιπλοΐας.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
Υποστήριξης
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
Υποστήριξης
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
Υποστήριξης
Συντήρηση & επισκευές
Υποστήριξης

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.

Κατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας.

——————————————————————————–

Άδεια ναύτη (ΙΙ/4) − (ΙΙ/5)

Αριθμός Κανονισμού

II/5 : διαθέτει τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα του ναυκλήρου σε πλοία 500 οχ και άνω.

II/4: διαθέτει τα προσόντα να αποτελεί µέλος φυλακής ναυσιπλοΐας.

Καθήκοντα                                                                         Επίπεδο

Ναυσιπλοΐα
Υποστήριξης
Χειρισμός φορτίου και στοιβασία
Υποστήριξης
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
Υποστήριξης
Συντήρηση & επισκευές
Υποστήριξης

 

Ειδικότητα και περιορισμοί

Kατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας.

Ναύτης πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας (Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 µηνών µε ειδικότητα καταστρώµατος ή 15 µηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ).

Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας (Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 µηνών µε ειδικότητα καταστρώµατος ή 15 µηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ).

Διαβάστε επίσης Νέα Διπλώματα Πιστοποιητικά Manila 2010 – Προσωπικό Μηχανοστασίου

Σε επόμενα άρθρα θα αναλύσουμε τα πιστοποιητικά προσωπικού μηχανοστασίου και των ειδικών σχολείων (πχ Ασφάλεια Δ/Ξ – Tanker Safety).

6 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Μπορούμε να βρούμε τι ισχύει σχετικά με τα υπάρχοντα διπλώματα που δεν έχουν ανανεωθεί ακόμα;

    • Το Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ’ σε ισχύ καλύπτει ∆ιακυβέρνηση:
     Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 500 οχ που εκτελούν παράκτιους πλόες εφόσον έχεις θαλάσσια υπηρεσία αξιωµατικού γέφυρας πλοίου τουλάχιστον 12 µηνών.
     Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 2.500 και 1500 οχ αντίστοιχα εφόσον έχεις θαλάσσια υπηρεσία 36 µηνών µε ειδικότητα αξιωµατικού γέφυρας ή 24 µηνών, από την οποία 12 µήνες µε ειδικότητα αξιωµατικού γέφυρας και 12 µήνες µε ειδικότητα Υποπλοιάρχου.

     • Μπορείς να δείς το ΠΔ 141/2014 καθώς και απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας με αρ.πρωτ.3636/04/2014.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here