Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Παρουσίαση και Aνάλυση της ΔΣ MLC 2006 (Καν. 2.3 Ώρες Εργασίας και...

Παρουσίαση και Aνάλυση της ΔΣ MLC 2006 (Καν. 2.3 Ώρες Εργασίας και Ώρες Ανάπαυσης)

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου

(Κανονισμός 2.2 – Μισθοί), σήμερα αναφερόμαστε στο θέμα των ωρών εργασίας και ανάπαυσης το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον ναυτικό.
Όλοι όσοι έχουν εργαστεί σε πλοίο γνωρίζουν τις συνθήκες και ον τρόπο λειτουργίας, ας δούμε τι προβλέπει η MLC 2006 πάνω σε αυτό.

Ώρες εργασίας και ώρες ανάπαυσης

Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι ναυτικοί έχουν ρυθμισμένες ώρες εργασίας ή ώρες ανάπαυσης.

Κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι οι ώρες εργασίας ή οι ώρες ανάπαυσης των ναυτικών ρυθμίζονται. Για τον σκοπό αυτό κάθε κράτος – μέλος πρέπει να θεσπίσει μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας ή ελάχιστο αριθμό ωρών ανάπαυσης στη διάρκεια δεδομένων περιόδων. Τα μέτρα και οι ρυθμίσεις που κάθε κράτος – μέλος θα λάβει θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την MLC 2006.

Όταν αναφέρεται ο όρος ώρες εργασίας, σημαίνει το χρόνο στη διάρκεια του οποίου οι ναυτικοί πρέπει να εργάζονται για λογαριασμό του πλοίου.

Όταν αναφέρεται ο όρος ώρες ανάπαυσης σημαίνει το χρόνο εκτός των ωρών εργασίας· ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τα σύντομα διαλείμματα.

Τα κράτη – μέλη

μπορούν να καθορίσουν είτε ένα μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας που δεν πρέπει να υπερβαίνεται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, είτε έναν ελάχιστο αριθμό ωρών ανάπαυσης που πρέπει να χορηγούνται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Επίσης, κατά την ρύθμιση, από τα κράτη – μέλη, του ζητήματος του ωραρίου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η ημερήσια εργασία θα πρέπει οκτώ ώρες, με μια ημέρα ανάπαυσης ανά εβδομάδα και ανάπαυση στις δημόσιες αργίες.

Ωστόσο λόγω και της φύσης της ναυτικής εργασίας θα μπορούν να εγκριθούν και να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία επιτρέπουν μια πιο σύνθετη και ελαστική προσέγγιση του ζητήματος στο πλαίσιο όμως πάντα της MLC 2006. Συγκεκριμένα κατά την ρύθμιση, από τα κράτη – μέλη, του ζητήματος του ωραρίου και με γνώμονα τον κίνδυνο που εγκυμονεί η κόπωση των ναυτικών, ιδιαίτερα εκείνων που τα καθήκοντά τους σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια και προστασία του πλοίου από έκνομες ενέργειες.

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής :

(1) το μέγιστο ωράριο εργασίας του οποίου δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση πρέπει να είναι:

(1.1) τις 14 ώρες μέσα σε οποιαδήποτε περίοδο 24 ωρών,

(1.2) τις 72 ώρες μέσα σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών ή

(2) το ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης δεν πρέπει να είναι λιγότερο από :

(2.1) δέκα ώρες μέσα σε οποιαδήποτε περίοδο 24 ωρών,

(2.2) 77 ώρες μέσα σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών,

(2.3) οι ώρες ανάπαυσης δεν πρέπει να διαιρούνται σε περισσότερες από δύο περιόδους, μία εκ των οποίων πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι ώρες και το διάστημα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14 ώρες.

(3) Κλήσεις πληρώματος, γυμνάσια καταπολέμησης πυρκαγιάς και σωσίβιων λέμβων και γυμνάσια που καθορίζονται από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τα διεθνή όργανα, πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διατάραξη των περιόδων ανάπαυσης και να μην προξενείται κόπωση.

(4) Όταν ένας ναυτικός βρίσκεται σε άμεση διάθεση για εργασία (πχ μη επιτηρούμενο μηχανοστάσιο) ο ναυτικός αυτός πρέπει να λαμβάνει επαρκή αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης, εάν η κανονική περίοδος ανάπαυσης διακόπτεται από κλήσεις για εργασία.

Κάθε κράτος – μέλος πρέπει να απαιτεί την ανάρτηση (σε εύκολα προσβάσιμο μέρος) πίνακα με την διευθέτηση των εργασιών στο πλοίο στη γλώσσα ή γλώσσες εργασίας του πλοίου και στην Αγγλική, ο οποίος πρέπει να περιέχει για κάθε θέση τουλάχιστον :

(1) το χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας στη θάλασσα και υπηρεσίας στο λιμένα,

(2) το μέγιστο ωράριο εργασίας ή το ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης, που απαιτούνται από τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή τις συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται.

Τα κράτη – μέλη θα πρέπει να απαιτήσουν την τήρηση αρχείων των ημερήσιων ωρών εργασίας ή των ημερήσιων ωρών ανάπαυσης των ναυτικών. Τα αρχεία πρέπει να είναι σε τυποποιημένη μορφή που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν διαθέσιμες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης. Τα αρχεία αυτά συντάσσονται στη γλώσσα ή γλώσσες εργασίας του πλοίου και στην Αγγλική.

Οι ναυτικοί πρέπει να λαμβάνουν αντίγραφο των αρχείων που τους αφορούν, υπογεγραμμένο από τον πλοίαρχο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον πλοίαρχο και τους ναυτικούς.

maritime_labour_convention_logo

Κάθε κράτος μέλος

μπορεί να υιοθετεί εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή διαδικασία για την ή να καταχωρεί συλλογικές συμβάσεις που να επιτρέπουν εξαιρέσεις των ορίων που καθορίζονται παραπάνω.
Αυτές οι εξαιρέσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις της MLC 2006 και μπορούν να λαμβάνουν υπόψη πιο συχνές ή μεγαλύτερες περιόδους άδειας ή τη χορήγηση αντισταθμιστικής άδειας για ναυτικούς που εκτελούν φυλακές ή που εργάζονται επί πλοίων που πραγματοποιούν βραχείς πλόες.

Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους ναυτικούς του πλοίου του να εκτελέσει όσες ώρες εργασίας είναι απαραίτητες για την άμεση ασφάλεια του πλοίου, των επιβαινόντων ή του φορτίου, ή με σκοπό την παροχή συνδρομής σε άλλα πλοία ή πρόσωπα που κινδυνεύουν στη θάλασσα.
Ο πλοίαρχος μπορεί να αναστείλει το πρόγραμμα των ωρών εργασίας ή ωρών ανάπαυσης και να απαιτήσει από έναν ναυτικό να εκτελέσει όσες ώρες εργασίας είναι απαραίτητες έως ότου αποκατασταθεί η φυσιολογική κατάσταση. Μετά την αποκατάσταση της φυσιολογικής κατάστασης, ο πλοίαρχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όποιοι ναυτικοί εκτέλεσαν εργασία σε προγραμματισμένη περίοδο ανάπαυσης, λαμβάνουν επαρκή περίοδο ανάπαυσης.

Για τους ναυτικούς ηλικίας μικρότερης των 18 ετών ισχύουν τα εξής :

(1) οι ώρες εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες ανά ημέρα και τις 40 ώρες ανά εβδομάδα και θα πρέπει να δουλεύουν υπερωριακά μόνο όταν αυτό είναι αναπόφευκτο για λόγους ασφαλείας,

(2) επαρκής χρόνος θα πρέπει να παρέχεται για όλα τα γεύματα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται διάλειμμα τουλάχιστον μιας ώρας για το κύριο γεύμα της ημέρας,

(3) θα πρέπει να παρέχεται 15λεπιή περίοδος ανάπαυσης το ταχύτερο δυνατόν μετά από κάθε δύο ώρες συνεχούς εργασίας.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται όταν :

(1) είναι ανέφικτες για νέους ναυτικούς στο κατάστρωμα, στο μηχανοστάσιο και στα τμήματα τροφοδοσίας που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα τήρησης φυλακής ή που εργάζονται βάσει συστήματος εγγεγραμμένων σε πίνακα υπηρεσίας βαρδιών,

(2) εμποδίζεται η αποτελεσματική εκπαίδευση των νεαρών ναυτικών σύμφωνα με τα καθιερωμένα προγράμματα και χρονοδιαγράμματα.

(3) υπάρχει κίνδυνος για την άμεση ασφάλεια του πλοίου, των επιβαινόντων ή του φορτίου, ή με σκοπό την παροχή συνδρομής σε άλλα πλοία ή πρόσωπα που κινδυνεύουν στη θάλασσα.

Οι παραπάνω εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να καταγράφονται, με αιτιολογία και να υπογράφονται από τον πλοίαρχο.

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here