Αρχική Ναυτιλία Μισθοί : Παρουσίαση και Aνάλυση της ΔΣ MLC 2006

Μισθοί : Παρουσίαση και Aνάλυση της ΔΣ MLC 2006

Μισθοί

Μισθοί Μετά το προηγούμενου άρθρου (Κανονισμός 2.1 – Συμβάσεις Εργασίας Ναυτικών), το σημερινό θέμα είναι οι προβλέψεις της σύμβασης σχετικά με τις αμοιβές των ναυτικών, γιατί είναι πολύ όμορφη η θάλασσα και τα ταξίδια αλλά θα πρέπει να συνδυάζονται με την προβλεπόμενη ανταμοιβή.

Μισθοί – Υπολογισμός και πληρωμή – Κατώτεροι μισθοί

Μισθοί Σκοπός να διασφαλιστεί ότι οι ναυτικοί πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους τακτικά και πλήρως, σύμφωνα με τις συμβάσεις εργασίας τους.

Κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει να απαιτεί οι πληρωμές που οφείλονται σε ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία που φέρουν τη σημαία του, να γίνονται σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα του ενός μηνός και σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας εφαρμόζεται.

Οι ναυτικοί πρέπει να λαμβάνουν μηνιαίο λογαριασμό των οφειλόμενων πληρωμών και των ποσών που τους καταβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των πρόσθετων πληρωμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας που χρησιμοποιήθηκε, όταν η πληρωμή έγινε σε νόμισμα ή με ισοτιμία διαφορετική από τη συμφωνημένη.

Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν στους ναυτικούς που εργάζονται για αυτούς παρέχεται τρόπος αποστολής του συνόλου ή τμήματος των αποδοχών τους στις οικογένειες ή στα εξαρτώμενα μέλη ή στους νόμιμους δικαιούχους
τους. Επίσης στους ναυτικούς θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα κατά το χρόνο εισόδου τους στην εργασία ή κατά τη διάρκεια αυτής να κατανέμουν, εάν το επιθυμούν, ποσοστό του μισθού τους που θα εμβάζεται μέσω τράπεζας ή με παρόμοια μέσα, ανά τακτά
διαστήματα, στις οικογένειές τους. Τα εισοδήματα αυτά πρέπει να εμβάζονται εγκαίρως και απευθείας στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που όρισαν οι ναυτικοί.

Οι χρηματικές χρεώσεις για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να είναι μέσα σε λογικά πλαίσια και η συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να είναι η επικρατούσα ισοτιμία αγοράς ή η επίσημα δημοσιευμένη ισοτιμία και δεν πρέπει να είναι δυσμενής για τον ναυτικό. Αν ισχύει κάτι διαφορετικό θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αυτό και πάντα σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς.

Για τον προσδιορισμό του μισθού των ναυτικών καθώς επίσης των υπερωριών διευκρινίζονται τα εξής :

(1) ικανός ναυτικός σημαίνει κάθε ναυτικό που θεωρείται ικανός να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον που μπορεί να απαιτείται από βαθμοφόρο που υπηρετεί στο τμήμα καταστρώματος εκτός των καθηκόντων εποπτεύοντος ή εξειδικευμένου βαθμοφόρου, ή αυτός που ορίζεται ως τέτοιος από τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή την πρακτική ή από συλλογική σύμβαση.

(2) βασική πληρωμή ή μισθός σημαίνει την πληρωμή, ανεξάρτητα από τη σύνθεσή της, για κανονικές ώρες εργασίας και δεν περιλαμβάνει πληρωμές για υπερωρίες, δώρα, επιδόματα, αδείας ή όποιες άλλες πρόσθετες αμοιβές,

(3) ενοποιημένος μισθός σημαίνει τον μισθό ή τις αποδοχές που περιλαμβάνουν τον βασικό μισθό και άλλα επιδόματα που σχετίζονται με τον μισθό. Ο ενοποιημένος μισθός μπορεί να περιλαμβάνει αποζημίωση για όλες τις υπερωρίες που έχουν δουλευτεί και όλα τα επιδόματα που σχετίζονται με τον μισθό ή μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ορισμένα επιδόματα σε μερική ενοποίηση,

(4) ώρες εργασίας σημαίνουν τον χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου οι ναυτικοί πρέπει να εργάζονται για λογαριασμό του πλοίου,

(5) υπερωρία σημαίνει τον χρόνο εργασίας πέραν των κανονικών ωρών εργασίας.

Κατά τον υπολογισμό των αποδοχών ναυτικών οι οποίοι αποζημιώνονται ξεχωριστά για υπερωρίες λαμβάνονται υπόψη τα εξής :

Time is money concept worker placing dollar symbol represents time 3d illustration

(1) κατά τον υπολογισμό των μισθών, οι κανονικές ώρες εργασίας στη θάλασσα και στο λιμένα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες ανά ημέρα,

(2) για τον υπολογισμό των υπερωριών, ο αριθμός των κανονικών ωρών ανά εβδομάδα που καλύπτει η βασική πληρωμή ή ο μισθός θα πρέπει να ορίζεται από εθνικούς νόμους ή κανονισμούς, εάν δεν καθορίζεται από συλλογικές συμβάσεις, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες ανά εβδομάδα. Οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να προβλέπουν διαφορετική αλλά όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση για τους ναυτικούς,

(3) η αναλογία ή οι αναλογίες της αποζημίωσης για υπερωρίες, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από 1,25 φορές της βασικής αμοιβής ή του μισθού ανά ώρα, και θα πρέπει να ορίζονται από εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή από συλλογικές συμβάσεις, εάν
εφαρμόζονται,

(4) αρχεία όλων των υπερωριών θα πρέπει να τηρούνται από τον πλοίαρχο ή από πρόσωπο που ορίζει ο πλοίαρχος και να υπογράφονται από τον ναυτικό ανά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του ενός μήνα.

Κατά τον υπολογισμό των αποδοχών ναυτικών οι οποίοι αποζημιώνονται με μισθό πλήρως ή εν μέρει ενοποιημένο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής :

(1) η σύμβαση εργασίας του ναυτικού θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια, όπου χρειάζεται, τον αριθμό των αναμενόμενων ωρών εργασίας από τον ναυτικό προς αντάλλαγμα για την αμοιβή και τυχόν επιπλέον επιδόματα που μπορεί να οφείλονται επιπροσθέτους του ενοποιημένου μισθού και σε ποιές συνθήκες,

(2) όταν καταβάλλονται ωριαίες υπερωρίες για ώρες εργασίας πέραν αυτών που καλύπτει ο ενοποιημένος μισθός, το ωριαίο ποσοστό δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 1,25 φορές του βασικού ποσοστού που αντιστοιχεί στις κανονικές ώρες εργασίας. Η ίδια αρχή θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις υπερωρίες που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο μισθό,

(3) η αποζημίωση για το τμήμα του πλήρως ή εν μέρει ενοποιημένου μισθού που αντιπροσωπεύει τις κανονικές ώρες εργασίας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τον ισχύοντα ελάχιστο μισθό,

(4) για ναυτικούς ο μισθός των οποίων είναι εν μέρει ενοποιημένος, θα πρέπει να τηρούνται αρχεία όλων των υπερωριών και να προσυπογράφονται όπως προβλέπει η παράγραφος 1(δ) της παρούσας Οδηγίας.

Μπορεί να προβλέπεται

αποζημίωση λόγω υπερωριών ή εργασίας που εκτελείται κατά την εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης και σε δημόσιες αργίες. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να προβλέπουν παροχή χρόνου εκτός υπηρεσίας ή και εκτός πλοίου ή πρόσθετη άδεια αντί αμοιβής ή όποια άλλη προβλεπόμενη αποζημίωση μπορεί να έχει συμφωνηθεί μέσω εθνικών νόμων ή κανονισμών ή οι συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Οι σχετικές με του μισθούς αρχές που θα περιλαμβάνονται στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και θα υιοθετούνται ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις των πλοιοκτητών και των ναυτικών ή, όπως αρμόζει, οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να προβλέπουν τα εξής :

(1) ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας θα πρέπει να ισχύει για όλους τους ναυτικούς που εργάζονται στο ίδιο πλοίο χωρίς διάκριση βάσει φυλής, χρώματος φύλου, θρησκείας, πολιτικής άποψης, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης,

(2) η σύμβαση εργασίας των ναυτικών που προσδιορίζει τους ισχύοντες μισθούς ή τις κλίμακες των μισθών θα πρέπει να υπάρχει επί του πλοίου. Πληροφορίες για τα ποσά των μισθών ή τις κλίμακες των μισθών θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε κάθε ναυτικό, είτε παρέχοντας τουλάχιστον ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο των σχετικών πληροφοριών στον ναυτικό σε γλώσσα που κατανοεί ή αναρτώντας αντίγραφο της σύμβασης σε χώρο όπου έχουν πρόσβαση οι ναυτικοί ή με άλλα κατάλληλα μέσα,

(3) οι μισθοί θα πρέπει να καταβάλλονται σε νόμιμο χρήμα. Όπου απαιτείται, μπορεί να καταβάλλονται με τραπεζική μεταφορά, τραπεζική επιταγή, ταχυδρομική επιταγή ή χρηματικό ένταλμα,

(4) κατά τη λήξη της απασχόλησης το σύνολο της οφειλόμενης αμοιβής θα πρέπει να καταβάλλεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,

(5) επαρκείς κυρώσεις ή άλλα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή όταν οι πλοιοκτήτες καθυστερούν αδικαιολόγητα ή αποτυγχάνουν να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές όλων των οφειλόμενων ποσών,

(6) οι μισθοί θα πρέπει να καταβάλλονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που όρισαν οι ναυτικοί, εκτός εάν ζητήσουν κάτι διαφορετικό εγγράφως,

(7) υπό τον όρο της παρακάτω υποπαραγράφου (8) ο πλοιοκτήτης δεν θα πρέπει να επιβάλλει κανένα όριο στην ελευθερία των ναυτικών να διαθέτουν την αμοιβή τους,

(8) κρατήσεις από την αμοιβή θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εάν :

(8.1) υπάρχει ρητή διάταξη στους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή στην συλλογική σύμβαση που εφαρμόζεται και ο ναυτικός έχει ενημερωθεί, κατά τρόπο που θεωρείται καταλληλότερος από την αρμόδια αρχή, σχετικά με τις προϋποθέσεις των εν λόγω κρατήσεων, και

(8.2) οι κρατήσεις δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο που ενδέχεται να έχει καταρτιστεί από τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή από συλλογικές συμβάσεις ή δικαστικές αποφάσεις για την πραγματοποίηση των εν λόγω κρατήσεων,

(9) καμία κράτηση δεν θα πρέπει να γίνεται από την αμοιβή των ναυτικών σε σχέση με την εύρεση ή διατήρηση της εργασίας,

(10) χρηματικά πρόστιμα κατά ναυτικών, εκτός αυτών που επιτρέπονται από τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις ή άλλα μέτρα θα πρέπει να απαγορεύονται,

(11) η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει την εξουσία να επιθεωρεί τα εφόδια και τις υπηρεσίες που παρέχονται επί του πλοίου ώστε να εξασφαλίζει ότι ισχύουν δίκαιες και εύλογες τιμές προς όφελος των ενδιαφερομένων ναυτικών,

(12) στο βαθμό που οι αξιώσεις των ναυτικών για μισθούς και άλλα οφειλόμενα ποσά σε σχέση με την εργασία τους δεν εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ναυτικά Βάρη και Υποθήκες, 1993, οι εν λόγω αξιώσεις θα πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Προστασία Απαιτήσεων των Εργαζομένων (Αφερεγγυότητα- Πτώχευση Εργοδότη), 1992 (No. 173).

12images

Κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις εκπροσώπων των πλοιοκτητών και των ναυτικών, να έχει διαδικασίες διερεύνησης παραπόνων που αφορούν σε οποιοδήποτε μισθολογικό ζήτημα.

Με δεδομένη την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις εκπροσώπων των πλοιοκτητών και των ναυτικών, να θεσπίσει διαδικασίες καθορισμού των κατώτερων μισθών των ναυτικών. Οι οργανώσεις εκπροσώπων των πλοιοκτητών και των ναυτικών θα πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία αυτών των διαδικασιών.

Ο βασικός μισθός για έναν ημερολογιακό μήνα υπηρεσίας ενός ικανού ναυτικού δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από το ποσό που ορίζει κατά περιόδους η Μικτή Ναυτιλιακή Επιτροπή ή άλλος φορέας που εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Μόλις αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να γνωστοποιεί οποιαδήποτε αναθεωρημένα ποσά στα Μέλη της Οργάνωσης.

Καμία διάταξη της MLC 2006 δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι θίγει ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ πλοιοκτητών ή των οργανώσεών τους και των οργανώσεων των ναυτικών σε σχέση με τον κανονισμό των ελάχιστων προτύπων για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, εφόσον οι εν λόγω όροι και συνθήκες είναι αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here