Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Κύκλος Σπουδών για την Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Β’ Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ

Εκπαιδευτικός Κύκλος Σπουδών για την Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Β’ Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ

Υποψήφιοι Μηχανικοί Β΄ τάξης Ε.Ν., κατά την πρώτη φοίτησή τους στο ΚΕΣΕΝ, εγγράφονται σε έναν εκ των τριών εκπαιδευτικών κύκλων σπουδών. Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σε κύκλο Σπουδών, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Δικαίωμα εγγραφής σε επόμενο κύκλο σπουδών έχουν αυτοί, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας και στον τελευταίο κύκλο σπουδών αυτοί που έχουν συμπληρώσει τη συνολική απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία και κρίθηκαν ικανοί κατά την υγειονομική εξέταση. (βλέπε επισήμανση 3)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση του υποψηφίου.
 2. Πιστοποιητικό (παραπεμπτικό) από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος) όπου θα βεβαιώνεται ότι ο ναυτικός έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος και στο οποίο να φαίνεται επίσης, η θαλάσσια υπηρεσία του μετά την απόκτηση του προηγούμενου διπλώματος για 1/3 ή 2/3 χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας και για τον τελευταίο κύκλο βεβαίωση από Α.Ν.Υ.Ε. (βλέπε επισήμανση 3)
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
 4. Φωτοτυπία της σελίδας Ναυτικού Φυλλαδίου, όπου υπάρχει η τελευταία απόλυσή του.
 5. Φωτοτυπία στοιχείων Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες 1-4-5)
 6. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ναυτικής Ικανότητας Μηχανικού Γ Τάξης (Δίπλωμα)

Πρόγραμμα Κύκλων Σπουδών

Επισημαίνεται ότι:

 1. Πριν την έναρξη των μαθημάτων ο σπουδαστής οφείλει να είναι απολυμένος, να έχει προσκομίσει την απόλυσή του και μέχρι το τέλος της φοίτησης του στον κύκλο να παραμείνει απολυμένος.
 2.  Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού κύκλου.
 3. Για το δικαιολογητικό με αριθμό 2 (εφ’ όσον πρόκειται για φοίτηση στον τελευταίο κύκλο) απαιτείται εξέταση υγειονομικής καταλληλότητας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας (υγειον. εξέταση μέχρι και έκδοση του δικαιολογητικού) μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 ημέρες.
 4. Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους με συστημένη επιστολή ή φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεγράφημα που πρέπει να περιέρχεται στη Γραμματεία του Κέντρου μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2.  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων.
 5. Ο υποψήφιος κατά την πρώτη φοίτησή του στο ΚΕΣΕΝ, εγγράφεται σε έναν κύκλο σπουδών. Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σε αυτό τον κύκλο Σπουδών, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Δικαίωμα εγγραφής σε επόμενο κύκλο σπουδών έχουν αυτοί, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας και στον τελευταίο κύκλο σπουδών αυτοί που έχουν συμπληρώσει τη συνολική απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία και κρίθηκαν ικανοί κατά την υγειονομική εξέταση
 6.  Το Τμήμα περιλαμβάνει τρεις (03) κύκλους σπουδών έκαστος των οποίων διαρκεί 245 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης. Η διάρκεια κάθε κύκλου των υποψηφίων Β΄ Μηχανικών είναι 42 εργάσιμες ημέρες από τις οποίες, οι 35 διατίθενται για διδασκαλία και οι 7 για εξετάσεις.
 7. · Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

 •  Υποψήφιοι Μηχανικοί Β΄ Τάξης που έχουν παρακολουθήσει τον εισαγωγικό κύκλο σπουδών του παλαιού κανονισμού σπουδών ΚΕΣΕΝ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρεωτικούς κύκλους σπουδών Β΄, Γ΄ υποψηφίων Μηχανικών Β΄ τάξης του νέου κανονισμού σπουδών (ΦΕΚ 1969Β΄/2015).
 •  Υποψήφιοι Μηχανικοί Β΄ Τάξης που έχουν παρακολουθήσει τον Α΄ κύκλο σπουδών του παλαιού κανονισμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρεωτικούς κύκλους σπουδών Α΄, Γ΄ υποψηφίων Μηχανικών Β΄ τάξης του νέου κανονισμού.
 •  Υποψήφιοι Μηχανικοί Β΄ Τάξης που έχουν παρακολουθήσει τον Β΄ κύκλο σπουδών του παλαιού κανονισμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρεωτικούς κύκλους σπουδών Α΄, Β΄ υποψηφίων Μηχανικών Β΄ τάξης του νέου κανονισμού.

Όλοι οι ανωτέρω υποψήφιοι Μηχανικοί Β΄ Τάξης αποκτούν νέου τύπου Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Manila 2010), εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς και το Σχολείο Προσαρμογής Γνώσεων Β΄ Τάξης.

Διαβάστε Επίσης :
Προσαρμογή Γνώσεων Μηχανικών Πάσης Τάξης Ε.Ν. σύμφωνα με STCW Manila 2010 Amendments
Σχολείο Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού Γνώσεων Μηχανικών Ε.Ν.
Εκπαιδευτικός Κύκλος Σπουδών για την Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Α’ Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here