Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Κύκλος Σπουδών για την Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Α’ Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ

Εκπαιδευτικός Κύκλος Σπουδών για την Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Α’ Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Υποψήφιοι Μηχανικοί Α΄ τάξης Ε.Ν. έχουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης στον εκπαιδευτικό κύκλο σπουδών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το σύνολο της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του αντιστοίχου διπλώματος, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κρίθηκαν ικανοί κατά την υγειονομική εξέταση. (βλέπε επισήμανση 3)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση του υποψηφίου.
 2. Πιστοποιητικό (παραπεμπτικό) από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος) όπου θα βεβαιώνεται ότι ο ναυτικός έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος και στο οποίο να φαίνεται επίσης, η θαλάσσια υπηρεσία του μετά την απόκτηση του προηγούμενου διπλώματος. (βλέπε επισήμανση 3)
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
 4. Φωτοτυπία της σελίδας Ναυτικού Φυλλαδίου, όπου υπάρχει η τελευταία απόλυσή του.
 5. Φωτοτυπία στοιχείων Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες 1-4-5)
 6. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ναυτικής Ικανότητας Μηχανικού Β Τάξης (Δίπλωμα)

Πρόγραμμα Κύκλων Σπουδών

Επισημαίνεται ότι:

 1. Πριν την έναρξη των μαθημάτων ο σπουδαστής οφείλει να είναι απολυμένος, να έχει προσκομίσει την απόλυσή του και μέχρι το τέλος της φοίτησης του στον κύκλο να παραμείνει απολυμένος.
 2. Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού κύκλου.
 3. Για το δικαιολογητικό με αριθμό 2 (εφ’ όσον πρόκειται για φοίτηση στον τελευταίο κύκλο) απαιτείται εξέταση υγειονομικής καταλληλότητας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας (υγειον. εξέταση μέχρι και έκδοση του δικαιολογητικού) μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 ημέρες.
 4. Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους με συστημένη επιστολή ή φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεγράφημα που πρέπει να περιέρχεται στη Γραμματεία του Κέντρου μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2.  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων.
 5. Το Τμήμα περιλαμβάνει έναν (01) κύκλο σπουδών που διαρκεί 112 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης. Η διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι 20 εργάσιμες ημέρες από τις οποίες, οι 16 διατίθενται για διδασκαλία και οι 4 για εξετάσεις.
 6. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όσοι υποψήφιοι Μηχανικοί Α΄ Τάξης, έχουν περατώσει τη φοίτησή τους σε έναν τουλάχιστον κύκλο σπουδών για την απόκτηση του αντίστοιχου Διπλώματος με την έναρξη εφαρμογής του νέου Κανονισμού Σπουδών ΚΕΣΕΝ (ΦΕΚ 1969Β΄/2015), αυτοί φοιτούν στο νέο κύκλο σπουδών σύμφωνα με το νέο κανονισμό και αποκτούν νέου τύπου Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της ΔΣ STCW (Manila 2010). Όσοι υποψήφιοι Μηχανικοί Α΄τάξης είχαν φοιτήσει με τον Παλαιό Κανονισμό στο έναν από τους δύο κύκλους Σπουδών και οφείλουν μαθήματα σε αυτόν δεν εξετάζονται σε αυτά.

Διαβάστε Επίσης :
Προσαρμογή Γνώσεων Μηχανικών Πάσης Τάξης Ε.Ν. σύμφωνα με STCW Manila 2010 Amendments
Σχολείο Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού Γνώσεων Μηχανικών Ε.Ν.
Εκπαιδευτικός Κύκλος Σπουδών για την Απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Β’ Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here