Αρχική Ναυτιλία Καύσιμα Εφοδιασμού Πλοίων

Καύσιμα Εφοδιασμού Πλοίων

Καύσιμα Εφοδιασμού Πλοίων

Καύσιμα Εφοδιασμού Πλοίων. Με απόφαση τους οι Υπουργοί οικονομικών, περιβάλλοντος και ενέργειας, και ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής αποφάσισαν την έγκριση της με αριθμό 53/2015 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.

Μέσα στην απόφαση

Καύσιμα Εφοδιασμού Πλοίων περιγράφονται οι διαδικασίες ελέγχου, οι ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν όλες οι κατηγορίες (κλάσεις) των καυσίμων εφοδιασμού πλοίων που προέρχονται από το πετρέλαιο όπως αυτές παρουσιάζονται στο εθνικό και διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 8216 – 1:2010, καθώς και οι διαδικασίες για την διακίνησή τους.

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 53/2015 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την έκδοση απόφασης σχετικά με «Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων – Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων », ως εξής:

«Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων – Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν όλες οι κατηγορίες (κλάσεις) των καυσίμων εφοδιασμού πλοίων που προέρχονται από το πετρέλαιο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο εθνικό και διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 8216-1:2010, καθώς και τις διαδικασίες κατά την διακίνηση τους. Πίνακας με τις διάφορες κατηγορίες καυσίμων εφοδιασμού πλοίων που αφορά η παρούσα απόφαση καταγράφεται στο Παράρτημα 1.

Άρθρο 2

Ορισμοί

– καύσιμα πλοίων: όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 της ΚΥΑ 96/2014 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», ΦΕΚ 2136/Β/2014, όπως ισχύει.

– ντίζελ πλοίων: όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 4 της ΚΥΑ 96/2014 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», ΦΕΚ 2136/Β/2014, όπως ισχύει.

– πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων: όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 5 της ΚΥΑ 96/2014 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «γιατηντροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚτου Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», ΦΕΚ 2136/Β/2014, όπως ισχύει.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις

Τα καύσιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης πληρούν τις απαιτήσεις του εθνικού και διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ISO 8217:2012, πλην των κάτωθι:

3.1 θείο

Η μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων αυτών ρυθμίζεται από την ΚΥΑ 96/2014 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», ΦΕΚ 2136/Β/2014, όπως ισχύει.

3.2. Χρώμα και ιχνηθέτες

Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων να έχουν χρώμα μαύρο.

Στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και στο ντίζελ πλοίων των οποίων ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι διαφορετικός από εκείνον του πετρελαίου κίνησης ή/και του πετρελαίου θέρμανσης προστίθεται ως δείκτης φορολογικής σήμανσης ο ιχνηθέτης κινιζαρίνη: 1,4-διυδροξυανθρακεν-9,10-διόνη, σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο.

Άρθρο 4

Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης

1. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων παραγωγής των ελληνικών διυλιστηρίων, ή των διυλιστηρίων χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή και τρίτης χώρας, δύναται να χρωματίζεται και να ιχνηθετείται είτε στα διυλιστήρια είτε στις εγκαταστάσεις (φορολογικές αποθήκες) των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

2. Στην περίπτωση των ελληνικών διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση θα γίνεται με την φροντίδα και την αποκλειστική τους ευθύνη, οπωσδήποτε πριν από τη θέση σε ανάλωση.

Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων με προορισμό απευθείας εφοδιασμούς πλοίων και φορτηγίδων θα συνεχίσει να παραδίδεται βαμμένο και ιχνηθετημένο.

3. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, παρουσία ή όχι χημικού του Γ.Χ.Κ., δύναται κατά την κρίση της, προ ή και κατά την έξοδο του πετρελαίου από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων ή των εταιρειών, να λαμβάνει δείγματα και να τα στέλνει για εξέταση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. για την διαπίστωση της τήρησης των όρων της ανωτέρω παραγράφου 3.2 της παρούσας απόφασης.

4. Η αποθήκευση και γενικά η διακίνηση στην ελληνική επικράτεια των καυσίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης γίνεται από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών οι οποίες διαθέτουν τις άδειες που προβλέπονται από το Ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Η εξέταση του χρώματος για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων γίνεται μακροσκοπικά.

6. Ο ιχνηθέτης κινιζαρίνη ανιχνεύεται ποιοτικά με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης και προσδιορίζεται ποσοτικά όπως περιγράφεται στη μέθοδο IP 298:2006.

Άρθρο 5

Δειγματοληψίες – εξετάσεις – μέθοδοι ελέγχου

1. Η δειγματοληψία των καυσίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 13739 και/ή σύμφωνα με την αποφ. Α.Χ.Σ. 13/1985 (ΦΕΚ 314/Β/1985). Αν οι μέθοδοι δοκιμών απαιτούν εξειδικευμένο τρόπο δειγματοληψίας ακολουθείται αυτός.

2. Η εξέταση των δειγμάτων θα γίνεται με τη διαδικασία των ευαλλοιώτων, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην απόφαση Α.Χ.Σ. 548/98 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999), όπως ισχύει.

3. Ως μέθοδοι αναφοράς για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ποιότητας των καυσίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης χρησιμοποιούνται τα πρότυπα δοκιμών που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 8217:2012 και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

4. Όλες οι μέθοδοι δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 8217:2012 περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολογούνται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 4259:2006.

Άρθρο 6

Πρόσθετα

Τα καύσιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης μπορεί να περιέχουν πρόσθετα τα οποία βελτιώνουν την απόδοση τους, αλλά δεν πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε ένωση η οποία δύναται να καταστήσει το καύσιμο ακατάλληλο για χρήση ως καύσιμο πλοίων. Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει:

Να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων ή να επιδρούν αρνητικά στην απόδοση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού.

Να είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου.

Να αυξάνουν με οποιοδήποτε τρόπο τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Η προσθήκη αυτών γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στο ελεγχόμενο προϊόν, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως, τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση.

Το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφάλειας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε.Ε. ή χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ, ή την Τουρκία. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.

Άρθρο 7

Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώρισης

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν επιτρέπεται η απαγόρευση, ο περιορισμός ή η αποτροπή διάθεσης στην ελληνική αγορά των καυσίμων που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας περί εμπορίας καυσίμων. Καύσιμα τα οποία έχουν νομίμως παρασκευασθεί ή / και έχουν διατεθεί στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή την Τουρκία, ή νομίμως παρασκευασθεί σε κράτος της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία Ε.Ο.Χ.

Μπορεί να διατεθούν στην αγορά στην Ελλάδα εφόσον ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις λειτουργικές απαιτήσεις μηχανών σχεδιασμένων να λειτουργούν με καύσιμα του είδους αυτού και που αποδεδειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας ή του περιβάλλοντος.

Άρθρο 8

Καταργούμενες διατάξεις

Από την ισχύ της παρούσας παύουν να ισχύουν για τα καύσιμα εφοδιασμού πλοίων:

– η απόφαση Α.Χ.Σ. 507/2000, ΦΕΚ Β΄ 484/27.4.2001 «Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου Ναυτιλίας», όπως ισχύει,

– η απόφαση Α.Χ.Σ. 42/94/1994 (ΦΕΚ320/Β΄/1994). «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου Μαζούτ.», όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση εξακολουθεί να ισχύει για το μαζούτ που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις ξηράς.

– κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 9

Ισχύς

Τα Παραρτήματα που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (.pdf)

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016

Την απόφαση θα την βρείτε ΕΔΩ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here