Αρχική Ναυτιλία ISO 14001 Πρότυπο Ποιότητας στη Ναυτιλία

ISO 14001 Πρότυπο Ποιότητας στη Ναυτιλία

ISO 14001

ISO 14001 Το πρότυπο βασίζεται σε έναν κύκλο ποιότητας σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου, δράσης, παρέχοντας μία λίστα προδιαγραφών και απαιτήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης οδηγώντας σε σημαντικές βελτιώσεις των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών – επιχειρήσεων.

Για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το πρότυπο αυτό χρειάζονται 6 βήματα :

 1. Ανάπτυξη μίας περιβαλλοντικής πολιτικής.
 2. Εντοπισμός των δράσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιβάλλον.
 3. Καθορισμός των νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων.
 4. Καθορισμός των προτεραιοτήτων, των στόχων και των σκοπών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 5. Προσαρμογή του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων
 6. Έλεγχος και διόρθωση του συστήματος EMS (Environmental Management System).

Αναλυτικότερα,

οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 είναι η ανάπτυξη πολιτικής για το περιβάλλον, ο εντοπισμός των περιβαλλοντικών ζητημάτων, η θέσπιση των αντικειμενικών περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, η ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος, η διαχείριση και υπευθυνότητα, η εκπαίδευση, συνειδητοποίηση και ικανότητα του προσωπικού, η αποτελεσματική επικοινωνία, η τεκμηρίωση του συστήματος EMS, η διαχείριση των εγγράφων, η λειτουργική διαχείριση, η ετοιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών και η αντιμετώπισή τους, η παρακολούθηση και μέτρηση, ο έλεγχος συμμόρφωσης, η ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και η διατήρηση των εγγραφών.

Η εφαρμογή του προτύπου αυτού είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, αξίζει να σημειωθεί πως οι ομοιότητες που εντοπίζονται μεταξύ ISO 9001 και ISO 14001 αποτελούν σημαντικό κινητήριο παράγοντα για την ταυτόχρονη υιοθέτηση τους Βέβαια, τα κίνητρα για την πιστοποίηση μέσω ISO 14001 διαφέρουν ανάμεσα στις επιχειρήσεις, με βασικότερους παράγοντες το μέγεθος της επιχείρησης, την αγορά δραστηριοποίησης και τον εσωτερικό ή εξωτερικό προσανατολισμό δραστηριοποίηση τους.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 14001 είναι :

 • η βελτίωση των υφιστάμενου συστήματος EMS,
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, των συνθηκών εργασίας και τις εταιρικής εικόνας,
 • η δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών,
 • η αύξηση της πελατειακής ικανοποίησης
 • η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών,
 • είναι ο περιορισμός των κινδύνων λόγω της μορφής οργάνωσης τους,
 • η αύξηση του βαθμού ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα,
 • η βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα

στο χώρο της ναυτιλίας, η πιστοποίηση μέσω ISO 14001 αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης ολικής ποιότητας, καθώς η περιβαλλοντική διαχείριση είναι μία κρίσιμη παράμετρος της αποτελεσματικής και νόμιμης λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται μέσω θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και πως η ίδια η φύση των ναυτιλιακών υπηρεσιών ενέχει μία σειρά σημαντικών περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως είναι η μεταφορά καυσίμων και χημικών, η πιστοποίηση μέσω ISO 14001 δεν αποσκοπεί απλά στη μείωση των κινδύνων αυτών και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά επεκτείνεται και στους στόχους της σύγχρονης
πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Εκτός αυτού, τα ναυτικά ατυχήματα που έχουν γίνει κατά το παρελθόν έχουν αυξήσει την πίεση της διεθνούς κοινότητας και των χρηστών των ναυτιλιακών υπηρεσιών προς την υιοθέτηση μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας. Έτσι, οι ναυτιλιακές εταιρείες, στο πλαίσιο μίας συστηματικής προσέγγισης διασφάλισης ολικής ποιότητας, είναι υποχρεωμένες να υιοθετούν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, συστηματοποιώντας τις δράσεις και τα μέτρα πρόληψης που αναλαμβάνουν για την αποφυγή ατυχημάτων και τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, αποφεύγοντας παράλληλα κυρώσεις και πρόστιμα, τα οποία έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος και σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην εταιρική εικόνα τους.

Όσον αφορά

τις Ελληνικές επιχειρήσεις με πιστοποίηση ISO 14001, αυτές είναι μεγάλου μεγέθους και πιστοποιημένες και από το ISO 9001:2000. Τα σημαντικότερα κίνητρα πιστοποίησης τους είναι η επιθυμία βελτίωσης της εταιρικής εικόνας, η διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των ναυλωτών.

Διαβάστε Επίσης: ISO 9000 – 9001 Πρότυπο Ποιότητας στη Ναυτιλία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here