ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Αυτό το θέμα έχει 0 απαντήσεις, 1 φωνή και ενημερώθηκε τελευταία φορά 7 έτη, 8 μήνες πριν από τον χρήστη admin.
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #89
  admin
  Keymaster

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  1. Για την εγγραφή των υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ τάξης Ε.Ν. σε κύκλους σπουδών
  του ΚΕΣΕΝ, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλλουν στην Γραμματεία του
  Κέντρου, τα εξής δικαιολογητικά:
  • Αίτηση του υποψηφίου.
  • Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία (ΥΝΜ), όπου θα βεβαιώνεται ότι ο
  ναυτικός έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση του αντίστοιχου
  διπλώματος και στο οποίο να φαίνεται επίσης, η θαλάσσια υπηρεσία του μετά την
  απόκτηση του προηγούμενου διπλώματος.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
  • Φωτοτυπία της σελίδας Ναυτικού Φυλλαδίου, όπου υπάρχει η τελευταία απόλυσή
  του.
  • Φωτοτυπία μηχανογραφικού αριθμού από την 1η σελ. Ναυτικού Φυλλαδίου.
  • Φωτοτυπία στοιχείων Ν.Φ. (σελίδες 4-5)
  • Πρωτότυπο πτυχίο RADAR ή/και ΝΗΟ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ (εφόσον
  είναι κάτοχος) του Δ΄ κύκλου σπουδών παλαιού ΚΕ/ΚΕΣΕΝ.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρίν την έναρξη των μαθημάτων ο σπουδαστής οφείλει να είναι
  απολυμένος, να έχει προσκομίσει την απόλυσή του και μέχρι το τέλος της φοίτησης
  του στον κύκλο να παραμείνει απολυμένος.
  2. Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού
  κύκλου.
  3. Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών μακριά από την πόλη,
  στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους με
  συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα ή FAX που πρέπει να περιέρχεται στη Γραμματεία του Κέντρου μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου 2 . Οι
  υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα
  δικαιολογητικά που προβλέπονται, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
  από την έναρξη των μαθημάτων.
  4. (α) Ο υποψήφιος κατά την πρώτη φοίτησή του στο ΚΕΣΕΝ γράφεται υποχρεωτικά
  στον εισαγωγικό κύκλο, εφόσον έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)
  της απαιτουμένης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του αντίστοιχου
  διπλώματος, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
  Δικαίωμα εγγραφής σε επόμενο κύκλο σπουδών έχει αυτός, που έχει συμπληρώσει
  τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας και στον
  τελευταίο κύκλο σπουδών αυτός που έχει συμπληρώσει τη συνολική απαιτούμενη
  θαλάσσια υπηρεσία (χορηγείται πιστοποιητικό από ΥΝΜ ) και κρίθηκε ικανός κατά
  την υγειονομική εξέταση .(χορηγείται βεβαίωση από ΑΝΥΕ).
  (β) Στην συνολική απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία, προσμετράτε και ο χρόνος
  φοίτησης στο ΚΕΣΕΝ που ειδικότερα υπολογίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και δέκα
  (10) ημέρες.
  5. Οι Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β΄ κατά την αρχική φοίτησή τους στο ΚΕΣΕΝ γράφονται
  υποχρεωτικά στον ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ.
  6. Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο (2) ανεξάρτητους κύκλους σπουδών. Ο κάθε κύκλος
  σπουδών διαρκεί 189 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης και έναν εισαγωγικό
  κύκλο διάρκειας 189 ωρών επίσης υποχρεωτικής παρακολούθησης.
  Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών είναι 32 εργάσιμες ημέρες από τις οποίες, οι 27
  διατίθενται για διδασκαλία και οι 5 για εξετάσεις.
  7. Υποψήφιος ο οποίος δεν έχει πτυχίο ΑΔΣΕΝ ή ΑΕΝ ή δεν είναι απόφοιτος του
  ειδικού τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης, είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί/
  φοιτήσει και σε Γ΄ κύκλο σπουδών (σε ορισμένα ή στο σύνολο των μαθημάτων
  αυτού).
  Η συνολική διάρκεια αυτού του κύκλου σπουδών είναι ογδόντα τέσσερις (84) ώρες.
  8. Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία είναι σε φωτοτυπίες θα αντιπαραβάλλονται από τα
  πρωτότυπα ή θα πρέπει να είναι επικυρωμένα ακριβή φωτοαντίγραφα.

  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
  • Υποψήφιοι Πλοίαρχοι -Μηχανικοί Α΄ και Β΄ τάξης που ολοκληρώνουν την φοίτησή
  τους με τον Παλαιό Κανονισμό Εκπαίδευσης μπορούν να ολοκληρώσουν την
  φοίτηση τους σε όλους τους κύκλους στο ΚΕΣΕΝ εφ΄ όσον έχουν τουλάχιστον 2 /3
  της απαιτούμενης συνολικά θαλάσσιας υπηρεσίας.

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.