Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη εκμετάλλευσης του κυλικείου της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ο προς εκμετάλλευση χώρος, βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου “Α” της Ακαδημίας, καλύπτει επιφάνεια περίπου διακοσίων επτά (207) τ.μ.
Το κυλικείο της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ έχει στόχο την εξυπηρέτηση των σπουδαστών της, με την εξασφάλιση τιμών προσιτών, υγιεινής τροφής και περιβάλλοντος καθαρού και ευπρεπούς. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 3 η Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και συγκεκριμένα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου του κτιρίου “Β” της Ακαδημίας, από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Διάρκεια Παραχώρησης του Κυλικείου ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του κυλικείου θα διαρκέσει για πέντε (05) έτη (από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη με τους ίδιους όρους, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και Απόφασης κ. ΥΝΑΝΠ.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν
1) Όλα τα φυσικά πρόσωπα.
2) Συνεταιρισμοί.
3) Ενώσεις/συμπράξεις/κοινοπραξίες/εταιρείες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη λειτουργία κυλικείων ή καταστημάτων μαζικής εστίασης ή συναφών επαγγελμάτων.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής προσφορών:
Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο της Γραμματείας της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μέχρι τις 03 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και οι οποίες θα παραμένουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα γίνει στις 03 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Όλοι οι συμμετέχοντες, ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, μπορούν να παρίστανται στη δημοπρασία.

Μίσθωμα:
Το μηναίο μίσθωμα που οφείλει να καταβάλλει ο ανάδοχος και θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσό της τιμής εκκίνησης, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€) και θα προσδιορίζεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. Tο μηνιαίο μίσθωμα θα αποδίδεται από τον μισθωτή, απευθείας στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.), οδός Γλαδστώνος αρίθμ. 01 – Αθήνα, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, προκαταβολικά, με το χαρτόσημο που αναλογεί και στη συνέχεια θα παραδίδεται στο Γραφείο Διαχείρισης της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, αντίγραφο της απόδειξης καταβολής του μισθώματος. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο, να ζητήσει μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης σε αυτόν και μέχρι την λήξη της σχετικής σύμβασης, ούτε να ζητήσει έκπτωση ή απαλλαγή καταβολής του μισθώματος λόγω αργιών, απεργιών, λόγω μη λειτουργίας της Ακαδημίας κατά την περίοδο του καλοκαιριού, Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ, ή σε τυχόν περίοδο αποχής των σπουδαστών.

Ισχύς Προσφοράς:
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, θα έχουν ισχύ για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τρόπος Υποβολής των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και περιεχόμενο:
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κεφαλαία γράμματα
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) που διενεργεί το διαγωνισμό
3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης του διαγωνισμού
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here