Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση e-learning ως Εργαλείο Ποιοτικότερης Ναυτιλίας

e-learning ως Εργαλείο Ποιοτικότερης Ναυτιλίας

e-learning

Η Ναυτιλία αποτελεί έναν πολύπλοκο, πλήρως διεθνοποιημένο κλάδο και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού. Πέρα από τα ούτως ή άλλως υψηλά κόστη των παγίων (κτήση πλοίων) κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των επιχειρήσεων είναι η ανεύρεση και εξέλιξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Ο παράγοντας άνθρωπος

μπορεί να μειώσει τα κόστη και να μεγιστοποιήσει τα κέρδη μέσω της αποδοτικότητας του αξιοποιώντας τα κεφάλαια της επιχείρησης. Η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων τόσο όρους ποιότητας όσο και όρους αειφορίας στον κλάδο της Ναυτιλίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο δια της συνεχούς εκπαίδευσης τόσο των εργαζομένων της ξηράς αλλά και των ναυτικών που ταξιδεύουν τα πλοία.

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι Ν.Ε. και αφετέρου τον παράγοντα ανθρώπινο δυναμικό καταλήγουμε ότι σήμερα είναι απαραίτητη η συνεχής κατάρτιση των απασχολούμενων στον κλάδο και ο εφοδιασμός τους με νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου είναι εφικτή η εκπαίδευση και κατάρτιση μεγάλων ομάδων ατόμων από απόσταση (E-Learning), με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το internet είναι πλέον πραγματικότητα στα πλοία και αποτελεί ένα νέο εργαλείο κατάρτισης των ναυτικών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό περιβάλλον εργασίας τους.

Ο IMO μέσω της τελευταίας τροποποίησης της STCW Manila 2010 κάνει σαφή αναφορά στο E-Learning (Regulation I/6) αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές πάνω στο ζήτημα αυτό. Συγκεκριμένα στο κείμενο της Σύμβασης (Τμήμα Β-Ι/6) αναφέρεται :

«Χρήση εκπαίδευσης από απόσταση και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Τα Μέρη μπορεί να επιτρέπουν την εκπαίδευση ναυτικών από απόσταση και ηλεκτρονική μάθηση σύμφω­να με τα πρότυπα εκπαίδευσης και αξιολόγησης που παρατίθενται στο τμήμα Α-Ι/6 και τις οδηγίες που δίδονται παρακάτω.

Οδηγίες για εκπαίδευση από απόσταση και ηλεκτρονική εκπαίδευση

Κάθε Μέρος θα εξασφαλίζει ότι κάθε πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης:

.1 παρέχεται από έναν οργανισμό που είναι εγκεκριμένος από το Μέρος,

.2 είναι κατάλληλο για τους επιλεγμένους σκοπούς και τα καθήκοντα εκπαίδευσης να πληροί το επίπε­δο ικανότητας για το θέμα που καλύπτει,

.3 έχει σαφείς οδηγίες για τους εκπαιδευόμενους για να κατανοήσουν πως λειτουργεί το πρόγραμμα,

.4 παρέχει αποτελέσματα εκπαίδευσης που πληρούν όλες τις απαιτήσεις για να παρέχουν θεμελιώδη γνώση και επάρκεια επί του θέματος,

.5 είναι δομημένο κατά τρόπο που καθιστά ικανό τον εκπαιδευόμενο να παρουσιάζει συστηματικά ότι έχει μάθει μέσω αυτοαξιολογήσεων και εργασιών του καθηγητή, και

.6 παρέχει επαγγελματική βοήθεια καθηγητή μέσω επικοινωνίας από το τηλέφωνο, με φαξ ή e-mail.

Οι Εταιρίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται ασφαλές περιβάλλον εκμάθησης και ότι παρέχεται επαρκής χρόνος μελέτης για τον εκπαιδευόμενο.

Κάθε Μέρος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι εγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης προβλέπονται για κάθε πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνουν:

.1 σαφείς πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους στον τρόπο που διεξάγονται τα τεστ και οι εξετάσεις και πώς κοινοποιούνται τα αποτελέσματα,

.2 τεστ με ερωτήσεις που είναι κατανοητές και θα αξιολογήσουν με επάρκεια την ικανότητα του εκπαι­δευόμενου και είναι κατάλληλες στο επίπεδο που εξετάζεται,

.3 διαδικασίες εξασφάλισης σύγχρονων θεμάτων,

.4 τους όρους όπου οι εξετάσεις μπορεί να λάβουν μέρος και τις διαδικασίες διεξαγωγής επίβλεψης,

.5 ασφαλείς διαδικασίες για το σύστημα εξετάσεων έτσι ώστε θα αποτρέπει την αντιγραφή, και .6 διαδικασίες ασφαλούς επικύρωσης καταχώρησης αποτελεσμάτων προς όφελος του Μέρους.»

Έχουμε μπει λοιπόν σε μια εποχή όπου οι νέες τεχνολογίες έχουν γίνει απαραίτητο εργαλείο στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Το νέο περιβάλλον δημιουργεί ανάγκες και ευκαιρίες τόσο για τους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, όσο και για τις ίδιες τις Ν.Ε. δίνοντας τους την δυνατότητα να εξελίξουν το πιο κρίσιμο κεφάλαιο τους, τον εργαζόμενο. Τέλος δίνουν την δυνατότητα στον ίδιο τον ναυτικό να μπορεί να έχει πρόσβαση σε γνώση και δεξιότητες από όπου και αν βρίσκεται αποκτώντας εφόδια που θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικότερο.

Σαμαράς Παναγιώτης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here