Αρχική Ναυτική Εκπαίδευση Η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Το παρακάτω κείμενο περιέχει αναλυτηκές πληροφορίες για την διάρθρωση – οργάνωση της δημόσιας ναυτικής εκπαιίδευσης στην χώρα μας.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων σχολών και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας.

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΚΝ προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ 103/2014 (ΦΕΚ Α’ 170) «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». Σημαντικό μέρος αυτών αποτελεί ο καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής στις ΑΕΝ, η επίβλεψη και η διοίκηση αυτών, η θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οργάνων και οδηγών σπουδών, η χρηματοδότηση, η προμήθεια εξοπλισμού, η συνδρομή στη διαδικασία των προσλήψεων, η παρακολούθηση του θαλάσσιου εκπαιδευτικού πλου των δοκίμων, η πιστοποίηση των ναυτικών. Επιπρόσθετα, η ΔΕΚΝ βεβαιώνει και πιστοποιεί την επαγγελματική κατάρτιση και ικανότητα και άλλων κατηγοριών αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού (όπως είναι οι Οικονομικοί Αξιωματικοί και το προσωπικό γενικών υπηρεσιών). διοργανώνοντας τις σχετικές προς πιστοποίηση αυτών εξετάσεις. Επιβλέπει επίσης την επί πλοίου κατάρτιση των πληρωμάτων καταστρώματος και μηχανής και συνδράμει στον προγραμματισμό του προϋπολογισμού της αρμόδιας οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου ενώ παρακολουθεί τις εργασίες διεθνών οργανισμών και συνεργάζεται με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα χορήγησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Ελλάδα, ως παραδοσιακή ναυτιλιακή χώρα, έχει εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εγγυάται την υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση των Ελλήνων ναυτικών. Έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη διεθνή δραστηριότητα της ναυτιλίας, από την τεχνολογική εξέλιξη και φυσικά από το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ελληνικού στόλου τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα, δημιούργησε ένα σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης (ΜΕΤ) που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και στις απαιτήσεις της διεθνούς νομοθεσίας. Οι Έλληνες δόκιμοι αξιωματικοί ακολουθούν μαθήματα που παρέχονται από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού οι οποίες λειτουργούν σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική επικράτεια της χώρας με πλούσια και μακρά ναυτική ιστορία. υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

Οι Α.Ε.Ν λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπως παρουσιάζονται κατωτέρω:

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ:

1.ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

• Σχολή Πλοιάρχων
• Σχολή Μηχανικών

2.ΑΕΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ

• Σχολή Πλοιάρχων

3.ΑΕΝ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

• Σχολή Πλοιάρχων

4.ΑΕΝ / ΚΡΗΤΗΣ

• Σχολή Πλοιάρχων
• Σχολή Μηχανικών

5.ΑΕΝ / ΚΥΜΗΣ

• Σχολή Πλοιάρχων

6.ΑΕΝ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• Σχολή Πλοιάρχων
• Σχολή Μηχανικών

7.ΑΕΝ / ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

• Σχολή Πλοιάρχων

8.ΑΕΝ / ΣΥΡΟΥ

• Σχολή Πλοιάρχων

9.ΑΕΝ / ΧΙΟΥ

• Σχολή Μηχανικών

10.ΑΕΝ / ΥΔΡΑΣ

• Σχολή Πλοιάρχων

Κατά την ίδρυση και λειτουργία των ΑΕΝ λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας, η δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και η δυνατότητα εκπαίδευσης από αυτές.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ)

Στους Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, μετά την αποφοίτηση τους από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προσφέρονται μαθήματα μετεκπαίδευσης και ανανέωσης γνώσεων ενώ, επίσης, παρέχεται εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα για υπηρεσία επί ειδικού τύπου πλοίων ( δεξαμενόπλοια- επιβατηγά, ασφάλεια) ώστε να είναι ικανοί να ακολουθήσουν τις εξειδικευμένες τεχνολογίες της εργασίας τους. Για το σκοπό αυτό λειτουργούν τρία Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), Πλοιάρχων και Μηχανικών (Πειραιάς) και Ραδιοηλεκτρονικών-Ραδιοεπικοινωνιών (Ασπρόπυργος),όπου εκεί οι Αξιωματικοί λαμβάνουν την απαιτούμενη κατάρτιση που είναι απαραίτητη για την εξέλιξη της καριέρας τους.

  1. ΚΕΣΕΝ / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π)
  2. ΚΕΣΕΝ / Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ)
  3. ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών)

Επίπλέον, λειτουργούν δύο Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) (Ασπρόπυργος-Μηχανιώνα) όπου παρέχεται η βασική και προχωρημένη εκπαίδευση στα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα των πλοίων προς τους ναυτικούς όλων των βαθμίδων. Η εκπαίδευση στα ΚΕΣΕΝ και στις Σχολές Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων εποπτεύεται επίσης από το ΥΝΑΝΠ και παρέχεται δωρεάν. Tέλος, υπάρχει και η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Δ.Σ. STCW 1978, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΝΙΛΑ 2010)

Η Διεθνής Σύμβαση «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978 (STCW)», κυρώθηκε από την χώρα μας με τον Ν. 1314/1983 (Α2) και η αναθεώρησή της που πραγματοποιήθηκε το 2010 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 79/2012 (ΦΕΚ Α΄ 137).
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Σύμβαση καθορίζονται νέες απαιτήσεις ως προς την παρεχομένη εκπαίδευση, τα προσόντα, τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τήρησης των φυλακών των ναυτικών των κλάδων προσωπικού καταστρώματος, μηχανής και τηλεπικοινωνίας των πλοίων.

Tην 20/10/2014 στο ΦΕΚ Α΄ 232 δημοσιεύθηκε το προεδρικό διάταγμα 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998» με το οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία περί απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της Δ.Σ. STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε.

Συνεπεία ανωτέρω δημοσίευσης, τροποποιείται η εθνική νομοθεσία περί των προϋποθέσεων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) καθώς και των δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία.

Για την εφαρμογή του εν λόγω Π.Δ. απαιτούνται :

α) η αντικατάσταση όλων των παλαιών Α.Ν.Ι. με τα νέα σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ΔΣ STCW/78 όπως ισχύει, (Manila 2010) με την κατάρτιση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού γνώσεων με δημιουργία αντίστοιχων σχολείων στο ΚΕΣΕΝ και στις Α.Ε.Ν (Έχουν εφαρμοσθεί Νέα Προγράμματα Σπουδών στις ΑΕΝ).

β) η έκδοση των νέων Α.Ν.Ι. μετά την εκπαίδευση των ναυτικών βάσει νέων προγραμμάτων σπουδών (ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ) σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ΔΣ STCW/78 (Manila 2010 – Έχουν εφαρμοσθεί Νέα Προγράμματα Σπουδών στις ΑΕΝ).

Σημειώνεται ότι μέχρι την 31 – 12 – 2016 θα πρέπει οι ως άνω διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι από 01-01-2017 θα πρέπει όλοι οι ναυτικοί να κατέχουν πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της ΔΣ STCW/78.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευση Ναυτικών λειτουργεί ήδη για τις ανάγκες της κάποιες μηχανογραφικές εφαρμογές που αφορούν. α) την επιλογή υποψηφίων σπουδαστών για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ β) Εφαρμογή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. γ)Εφαρμογή παρακολούθησης σπουδαστών που φοιτούν στις ΣΣΠΜ. δ) Εφαρμογή παρακολούθησης θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδιών σπουδαστών ΑΕΝ. ε) Εφαρμογή παρακολούθησης σπουδαστών που φοιτούν στα ΚΕΣΕΝ. στ) Εφαρμογή των Μητρώων Ναυτικών.

Στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής είναι η δημιουργία μιας νέας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία επιβάλλεται πλέον από τις επιταγές τις νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/2 παρ. 16 της Δ.Σ. STCW, όπως τροποποιήθηκε αλλά και του π.δ. 119/2014 (ΦΕΚ Α΄ 188), αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ οι πληροφορίες των διπλωμάτων Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας απαιτούνται να είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

Το σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας και τα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) που παρέχονται από αυτό αφορούν όχι μόνο τους υποψήφιους σπουδαστές, τους σπουδαστές των ΑΕΝ αλλά και το σύνολο των ναυτικών παρακολουθώντας όλα τα στάδια επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου. Επίσης αφορά τις ναυτιλιακές εταιρίες και πιθανότατα το σύνολο του ναυτιλιακού πλέγματος (Maritime Cluster) που δραστηριοποιείται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχονται υπηρεσίες που θα:

α. Καλύπτουν το σύνολο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας σπουδαστών, των καθηγητών και της διοίκησης της σχολής.

β. Έχουν σχέση με τις μηχανογραφικές εφαρμογές που ήδη υφίστανται και τις νέες που θα αναπτυχθούν.

Ειδικότερα η νέα, ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων εφαρμογών και θα καθιστά εύχρηστη και αποτελεσματική τη διαχείριση της πληροφορίας. Θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά μέσω Διαδικτυακής Πύλης (portal) κατά τα πρότυπα και άλλων χωρών.

Προκειμένου οι προτεινόμενες υπηρεσίες να καταστούν διαθέσιμες στον πολίτη και ειδικότερα στη ναυτιλιακή κοινότητα παράλληλα με την ηλεκτρονική πύλη (portal) θα δημιουργηθεί ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με γνώμονα την καλύτερη, πιο αξιόπιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα ναυτικού το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4150/2013, «Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συστήνεται Γραφείο Σταδιοδρομίας, υπαγόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Εκπαίδευσης Ναυτικών, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την ενημέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δοκίμους των ΑΕΝ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών εταιριών για τη συμπλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισής τους. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας επικοινωνεί με τις ναυτιλιακές εταιρίες, προκειμένου να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια της ναυτολόγησης. Για το σκοπό αυτόν υποστηρίζεται από ειδικό πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακό ιστότοπο. Στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος προβλέπεται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Γραφείου Σταδιοδρομίας».

ΠΗΓΗ : www.yen.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here