Αρχική Ναυτιλία Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας

Ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

1. Θαλάσσια υπηρεσία 4 µηνών εντός του τελευταίου έτους ή 6 µηνών εντός της τελευταίας διετίας (Ναυτικό Φυλλάδιο ή βεβαίωση εταιρείας)…
2. Προκειμένου για συνταξιούχο ναυτικό απαιτείται φωτοτυπία της απόφασης συνταξιοδότησης του NAT.
3. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως
4. 2 Πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου αστυνομ. ταυτότητας)
5. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή σε περίπτωση συνεχούς θαλάσσιας υπηρεσίας µε ανασφάλιστα πλοία, βεβαιώσεις από ναυτιλιακή εταιρεία.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (για τη συμπλήρωση της υπάρχουν οδηγίες στην επόμενη σελίδα)
7. Μηχανογραφικό συνολικής υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων
8. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (για τα στοιχεία διεύθυνσης, ΑΦΜ)
9. Αριθμός ΑΜΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τον ∆ήµο ή την Κοινότητα).
2. Αστυνοµικές ταυτότητες µελών και φωτοτυπίες αυτών διπλής όψεως.
3. 2 πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου αστυνομ. ταυτότητας).
4. Βεβαιώσεις διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα.
5. Πιστοποιητικό σπουδών για τα παιδιά άνω των 18 ετών, που σπουδάζουν σε A.E.L, T.E.L, Δημόσιες ή Ιδιωτικές Σχολές Επαγγελµατικής Κατεύθυνσης, αναγνωρισμένες από το Κράτος.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (για την συμπλήρωση της υπάρχουν οδηγίες στην επόμενη σελίδα).
7. Αριθμός ΑΜΚΑ
8. Εκκαθαριστικό εφορίας

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον άµεσα ασφαλισµένο και υπογράφεται στην υπηρεσία, στην περίπτωση δε απουσίας του, θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη αρχή.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ
Ζητώ για πρώτη φορά την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας από τον Οίκο Ναύτου και δεν είµαι ασφαλισμένος σε άλλο Ταµείο.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
Ζητώ για πρώτη φορά την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας για τα µέλη της οικογένειάς µου (ονοματεπώνυμο και βαθµό συγγένειας), τα οποία δεν εργάζονται και δεν είναι ασφαλισμένα σε άλλο Ταµείο και δεν προβλέπεται άλλη ασφαλιστική τους κάλυψη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των προαναφερθέντων είµαι υποχρεωµένος να ενηµερώσω τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ (Τµήµα Μητρώου Ασφαλισµένων)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here