Αρχική Δημοφιλή Άρθρα Φόβοι για ακύρωση διπλωμάτων – πιστοποιητικών στο ΚΕΣΕΝ

Φόβοι για ακύρωση διπλωμάτων – πιστοποιητικών στο ΚΕΣΕΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ φόβοι ότι τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από το ΚΕΣΕΝ τα τελευταία χρόνια είναι άκυρα. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους ναυτικούς τη σαπίλα που υπάρχει μέσα στο σύστημα εκπαίδευσης και ειδικότερα στο ΚΕΣΕΝ, όπου οι περισσότεροι ναυτικοί θα περάσουν έστω και μία φορά από εκεί. Το κακό είναι ότι οι αρμόδιοι φορείς δεν κάνουν κάτι για όλα τα παρακάτω, απλά τα κουκουλώνουν. 
Παρακάτω δημοσιεύουμε ένα άρθρο που τα γεγονότα διαδραματίζονται με καθηγητή του ΚΕΣΕΝ και τα συμπεράσματα δικά σας.

Μια απίστευτη ιστορία

εκτυλίσσεται εδώ και μερικά χρόνια στο Κέντρο Επιμόρφωσης
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) / Πλοιάρχων, η οποία θέτει σε κίνδυνο την εγκυρότητα των πιστοποιητικών που εκδίδει το εν λόγω Κέντρο.

Το εν λόγω Κέντρο λειτουρ­γεί σύμφωνα με ΙΜΟ Model Courses/STCW (διεθνής σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτικών σε όλο τον κόσμο). Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται
από τη σχολή έχουν διεθνή ανα­γνώριση και κύρος στον παγκόσμιο ναυτιλιακό κόσμο. Το ΚΕΣΕΝ χρημα­τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση άνεργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης (2012)».

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (ΙΜΟ / STCW), όπως άλλωστε και η παρουσία των σπουδαστών και των καθηγητών. Δη­λαδή, αν για κάποιον λόγο δεν γίνει το μάθημα ή ο σπουδαστής δεν πα­ρακολουθήσει το 10% των ωρών του μαθήματος, δεν μπορεί να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Αυτός είναι κανόνας που δεν επιδέχεται εξαιρέ­σεων. Ισχύει όμως στην πράξη αυτό για όλους; Μάλλον όχι και ας δούμε γιατί.

Οι καταγγελίες

Εδώ και δύο χρόνια εκκρεμούν, χω­ρίς διερεύνηση, φοβερές καταγγελί­ες, βασισμένες σε επίσημα έγγραφα του Κέντρου και σε αναρτημένα Προ­γράμματα Σπουδών δημόσιων Ινστι­τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), οι οποίες αναφέρουν ότι διδά­σκων της σχολής, κατά τις ίδιες ώρες που δηλώνει ότι παραδίδει τα προβλεπόμενα μαθήματα στο ΚΕΣΕΝ, όχι μό­νο απουσιάζει από το Κέντρο, αλλά διδάσκει και σε… άλλα δύο Ι ΕΚ.

Για να καταλάβουμε τη σημασία της μη παράδοσης των μαθημάτων, ας ρί­ξουμε μια ματιά στις προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ:

1 Στη διάρκεια της κανονικής φοί­τησης για απόκτηση πιστοποιητι­κού Πλοιάρχου A’ ή Β’ Τάξεως, σπουδα­στής που κατά τη διάρκεια φοίτησης ή από το 20% των ωρών διδασκα­λίας που προβλέπονται για κάθε μάθη­μα δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος αυτού και υποχρεούται να παρακολουθήσει πάλι τη διδασκαλία του.

2 Για τα ειδικά πιστοποιητικά οι περιορισμοί είναι ακόμη αυστη­ρότεροι. Παραδείγματα:

Καθορισμός ελάχιστων προτύ­πων ικανότητας στην προχωρημέ­νη εκπαίδευση για εργασίες φορ­τίου σε πετρελαιοφόρα Α-V/1-1-2 (Advanced Oil Tanker Safety). Διάρκεια σπουδών: 60 ώρες. Επιτρεπόμε­νος αριθμός απουσιών: Σπουδαστής που θα απουσιάσει σε περισσότερες από 6 διδακτικές ώρες υποχρεώνεται σε επαναφοίτηση.

Ειδικό σχολείο προσομοιωτού χειρισμών πλοίου και ομάδα εργα­σίας γέφυρας και διαχείριση πόρων γέφυρας (Ship handling simulator – Bridge Team Management (ΒΤΜ) – Bridge Resource Management (BRM). Ώρες διδασκαλίας: 30 ώρες (6 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες). Σπου­δαστής που θα απουσιάζει περισσότε­ρες από 3 ώρες δεν δικαιούται να λάβει μέρος στις εξετάσεις και υποχρεούται σε επαναφοίτηση.

Τι μας δείχνουν τα παραπάνω παρα­δείγματα; Ότι οι απουσίες του όποι­ου διδάσκοντος από την παράδοση των μαθημάτων εκθέτουν
σε κίνδυνο ακυρότητας όχι μόνο τα πιστοποιητι­κά ικανότητας των
σπουδαστών, αλ­λά και – κατά συνέπεια – την ικανότη­τα άσκησης των καθηκόντων τους, με σοβαρές συνέπειες στο κύρος του ΚΕΣΕΝ και τη δημόσια ασφάλεια. Παρα­δείγματα κινδύνων; Απειρα: Παρα­κώλυση συγκοινωνιών, βύθιση πλοί­ου, μόλυνση περιβάλλοντος, κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής στη θά­λασσα και άλλα πολλά.

Κωλυσιεργία και ερωτήματα

Για όλους αυτούς τους λόγους εδώ και μια διετία διδάσκοντες στο ΚΕΣΕΝ έχουν καταγγείλει αντισυμβατική συ­μπεριφορά του εν λόγω διδάσκοντος, παραθέτοντας πλήθος δημόσιων και εύκολα προσβάσιμων στοιχείων, βάσει των οποίων ο καταγγελλόμενος όχι μόνο δεν παραδίδει τα προβλεπόμενα κανονικά και ειδικά μαθήματα – εκθέ­τοντας σχολή, σπουδαστές και δημό­σια ασφάλεια σε κινδύνους – αλλά επι­πλέον, καταθέτοντας ψευδείς βεβαιώ­σεις, εισπράττει κανονικά τόσο τον μισθό του όσο και υπερωρίες!

Ωστόσο, περιέργως, η διερεύνηση των καταγγελιών έχει σκαλώσει σε πολλά επίπεδα, αφού αυτοί που έχουν καθήκον να προστατεύσουν την εγκυ­ρότητα της σχολής, τη δημόσια ασφά­λεια και το δημόσιο συμφέρον συστη­ματικά – από πρόθεση ή όχι – κωλυσι­εργούν παρατείνοντας μια εκκρεμό­τητα επικίνδυνη για όλους.

1 Οι Εσωτερικές Υποθέσεις

του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλί­ας, στις οποίες παρέπεμψε το θέμα ο διοικητής της σχολής και πειθαρχικώς προϊστάμενος, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, έκαναν 18 μήνες να παραδώσουν τα στοιχεία στον εισαγ­γελέα.

2 Ενώ οι καταγγελίες εκκρεμού- σαν επί πολλούς μήνες, χωρίς ακό­μη το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλί­ας να έχει επιληφθεί της υπόθεσης, κάποια από τις υπηρεσίες του θεώρη­σε σκόπιμο να αποστείλει στο ΚΕΣΕΝ έγγραφο με το οποίο βεβαιώνει (!) ότι είναι νόμιμο να εργάζεται κάποιος μό­νιμος υπάλληλος σε δύο ή τρεις θέσεις του Δημοσίου ταυτόχρονα (!), την ώρα που αυτό απαγορεύεται σαφώς από τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (άρ­θρο 35). Προφανώς κάποιοι έσπευ- σαν ανεπιτυχώς να… προλάβουν τον υπουργό Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος ελάχιστο καιρό μετά το έγγραφο αυ­τό – διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέ­ταση για το θέμα.

3 Η αρμόδια

υπηρεσία του υπουρ­γείου Παιδείας δεν έχει ελέγξει (από αμέλεια, άγνοια η πρόθεση;) αν ο καταγγελλόμενος εργάζεται ταυ- τοχρόνως σε πολλές υπηρεσίες της αρμοδιότητάς του και αμείβεται από όλες αυτές. (Σημειωτέον ότι, για να κα­ταθέσεις τα χαρτιά σου για ωρομίσθι­ος καθηγητής, δηλώνεις με υπεύθυ­νη δήλωση ότι δεν είσαι μόνιμος δη­μόσιος υπάλληλος ή, αν είσαι, χρειά­ζεσαι ειδική άδεια από τον φορέα στον οποίο απασχολείσαι).

4 Παρότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το γραφείο του Δρίτσα εδώ και δύο μήνες, στο διάστημα αυτό μόνο δύο – τρεις μάρτυρες έχουν κληθεί. Με αυτόν τον ρυθμό, η ΕΔΕ θα χρεια­στεί καμιά διετία για να ολοκληρωθεί.

Το κωμικοτραγικό όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι τα στοιχεία των κα­ταγγελιών είναι είτε δημόσια (αναρ­τημένα στις ιστοσελίδες των Ι ΕΚ και στους πίνακες ανακοινώσεων στους διαδρόμους των σχολών) είτε υπηρε­σιακά έγγραφα που χρησιμεύουν για τις πληρωμές. Κι όμως, η ελεγκτική δι­αδικασία μένει σχεδόν στάσιμη εδώ και δύο χρόνια επειδή οι εκάστοτε αρ­μόδιοι… αναζητούν αυτά τα δημόσια και υπηρεσιακά στοιχεία!

Αν και είναι επείγουσα ανάγκη να τε­λειώσει τάχιστα ο έλεγχος, ώστε να αποδειχθεί το βάσιμο ή αβάσιμο των καταγγελιών και να προστατευθούν το διεθνές κύρος και τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους και η δημόσια ασφάλεια, φαίνεται ότι κάποιες από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους επιτρέπουν τη διαιώνιση μι­ας κατάστασης εν δυνάμει επικίνδυ­νης για τη ναυτική εκπαίδευση. Και μάλιστα παρά το έμπρακτο ενδιαφέ­ρον της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ­γείου…

12.6.2016 / ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
πηγή: http://www.topontiki.gr/

 

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Χαχαχα τι λέτε ρε παιδιά τώρα. … αυτό μας έλειπε…. Πισα και πούπουλα…. Ουστ από δω….

  2. Φίλε Νικόλα μην σου φαίνεται τίποτα αστείο στην Ελλάδα είμαστε, δυστυχώς έτσι λειτουργούν τα συστήματα μας αντί να τους ξαποστειλουν.

  3. Αν υπάρχει κάτι , να διερευνηθεί και να πληρώσουν οι υπαίτιοι…!
    Αλλά ας σταματίσουν οι προβοκάτσιες εναντίων τών ναυτικών,ας σταματίσουν να “δουλεύουν ” τα ιδιωτικά που σπρώχνουν όλο τον κόσμο προς τα’ κεί!με την ευλογία του πολιτικού συστήματος, που μάλλον εξυπηρετεί συμφέροντα παρά τον Ελληνα ναυτικό που χάνει το μισό μπάρκο του,για να προλάβει να κάνει το επόμενο μπάρκο, μιά που δεν βρίσκει τρόπο να έχει τόσα και τόσα πιστοποιητικά (τυπικά και γραφειοκρατικά ) που τόν έχει φορτώσει το διεθνές κατεστημένο κέντρο αποφάσεων(IMO),γιατί όλοι εχουν ξεχάσει οτι το καλύτερο σχολείο ειναι το καράβι κι’ από κεί πρέπει να πιστοποιείται ουσιαστικά,(εκτός απ’ την αρχική βασική του εκπαίδευση, και κάποιο update νέων κανονισμών και τεχνολογίας που πρέπει νά γίνεται σε άλλη βάση και με αξιοπρέπεια!) γιατι το “στρατοκρατούμενο” υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας δεν κάνει σοβαρές πρακτικές προτάσεις στους Οργανισμούς!και είναι πολλά χρόνια ανίκανο να θεσμοθετήσει ένα πλαίσιο αναβαθμισμένης ναυτικής δημόσιας εκπαίδευσης (σε μιά “ναυτική” χώρα) με μέσα, και ενδιαφέρον αν θέλουν την ναυτιλία πυλώνα ανάπτυξης τής μικρής Ελλάδας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here